Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W SKRZYDLNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W SKRZYDLNEJ

Wójt Gminy Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 34-642 Dobra, Dobra
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 330 020, , fax. 18 3330020 wew. 200
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dobra
  Dobra 233
  34-642 Dobra, woj. małopolskie
  tel. 183 330 020, , fax. 18 3330020 wew. 200
  REGON: 49189218500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W SKRZYDLNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W SKRZYDLNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja budynku remizy OSP w Skrzydlnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Skrzydlnej obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych: - rozbiórkowych w części istniejącej budynku na potrzeby wykonania docieplenia ścian - wykonanie docieplenia ścian części istniejącej budynku wraz z montażem parapetów, rusztowań i elementów wykończeniowych, - wykonanie docieplenia ścian części rozbudowanej budynku wraz z montażem parapetów, rusztowań i elementów wykończeniowych, - wykonanie robót wykończeniowych na poziomie piwnic w części rozbudowanej tj. posadzek cementowych, podłóg z płytek gresowych, tynków cem-wap na ścianach i stropach, ułożenie na ścianach płytek ściennych, malowanie ścian i sufitów, - montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, - montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o bez kotłowni - pozostałe prace wykończeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Tabela rozliczeniowa oraz wyciąg z projektu budowlanego. Cały wskazany zakres robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ – przykładowy wzór). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert 4. Tabelę rozliczeniową - załącznik nr 1b

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach