Przetargi.pl
Kursy prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D, kursy kwalifikacji wstępnej dla kat. C i D

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. ks. Józefa Stolarczyka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 20 154 79, , fax. 0-18 20 154 79
 • Data zamieszczenia: 2017-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
  ul. ks. Józefa Stolarczyka 14
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 0-18 20 154 79, , fax. 0-18 20 154 79
  REGON: 49199878800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pupzakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kursy prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D, kursy kwalifikacji wstępnej dla kat. C i D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kursy prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D, kursy kwalifikacji wstępnej dla kat. C i D
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadanie aktualnego wpisu do RIS, 2. Posiadanie aktualnego wpisu do CEiIDG bądź równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego 3. Posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach