Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice

Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 300
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 722 13 80
 • Data zamieszczenia: 2023-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
  Poznańska 300
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 722 13 80
  REGON: 014900974
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pwz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice:1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych2) Wykonanie kanalizacji deszczowej: wykopy, kanały rurowe, zasypka rurociągu kruszywem, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne, ścianki czołowe, odwodnienie wykopu, umocnienie brukiem kamiennym, złoża filtracyjne, ułożenie geowłókniny, próba szczelności.3) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odhumusowanie, frezowanie nawierzchni, wycinka drzew, karczowanie pni, roboty rozbiórkowe nawierzchni i ogrodzeń, odtworzenie ogrodzeń, utylizacja materiałów z rozbiórki.4) Roboty ziemne5) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15, ścieki przykrawężnikowe na ławie z betonu C12/15.6) Podbudowy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie warstwy stabilizacji cementem z dowozu, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 7) Nawierzchnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60, siatka z włókna szklanego do zbrojenia nawierzchni o wytrzymałości 120/120kN/m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 6cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, wykonanie nawierzchni z płytek z wypustkami, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 8) Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.9) Roboty pozostałe: humusowanie terenu z obsianiem traw, regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej, regulacja wysokościowa włazów studzienek kanałowych, skrzynek zaworów i hydrantów, regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych10) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.11) Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r poz. 110) wykonawca wykona zamówienie przy udziale minimum 10 % pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Jako pojazd należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: § 1Wysokość wadium i formy jego wniesienia1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, wwysokości: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy i 00/100 złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:SANTANDER BANK 43 1090 1056 0000 0001 4916 5871 z podaniem numeru postępowania (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji).5. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium6. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.§ 2Zwrot i zatrzymanie wadiumZamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum:i ) 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi zawierającej w swym zakresie minimum wymianę lub ułożenie nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 500 000 zł brutto każda,ii) jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie odwodnienia ulicznego o długości minimum 150 mb,Zamawiający dopuszcza wykazanie się robotami budowlanymi zawierającymi łącznie w zakresie roboty określone w ppkt i) i ii) powyżej.W przypadku gdy o zamówienie ubiegać się będzie konsorcjum jeden z konsorcjantów musi samodzielnie spełniać stawiany warunek .b) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej:- minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego sumuje się.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach