Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3320mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1620mb gm. Izabelin

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 221 380 , fax. 227 221 380
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
  ul. Poznańska 300
  05850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 221 380, fax. 227 221 380
  REGON: 1490097400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3320mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1620mb gm. Izabelin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3320mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1620mb gm. Izabelin”. 1) Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wycinka drzew, karczowanie pni, odhumusowanie, roboty rozbiórkowe, utylizacja materiałów z rozbiórki, roboty ziemne, transport urobku). 2) Formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości ok. 3000m3 3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o powierzchni ok. 61000m2 4) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm o pow. ok. 32600m² 5) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm o pow. ok.1200m² 6) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm o pow. ok. 6700m² 7) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm o pow. ok. 33300m2 8) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm o pow. ok. 3300m2 9) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm o pow. ok. 12200m2 10) Warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o gr. 15cm o pow. ok. 3800m2 11) Warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o gr. 10cm o pow. ok. 17500m2 12) Podbudowa betonowa C20/25 gr. 20cm o pow. ok. 900m2 13) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej o pow. ok. 105350m2 14) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm o pow. ok. 32600m2 15) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 4cm o pow. ok. 300m2 16) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 gr. 6cm o pow. ok. 32600m2 17) Warstwa ścieralna SMA gr. 5cm o pow. ok. 32600m2 18) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S/AC 8S gr. 4cm o pow. ok. 7000m2 19) Chodniki/ścieżki z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. ok. 11500 m² 20) Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. ok. 3500 m² 21) Miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm o pow. ok. 235m2 22) Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 15-17 cm o pow. ok. 900 m² 23) Przebudowa przepustu Ø 400 mm o dł. ok. 16,5 mb. 24) Przebudowa przepustów Ø 600 mm o dł. ok. 22 mb oraz o dł. ok. 18mb. 25) Przebudowa przepustu na przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych 2 x 1,8x1,2mm o dł. ok. 18,0 mb. 26) Przebudowa przepustu – budowa kanału krytego Ø 1400 mm o dł. ok. 64mb. 27) Przebudowa przepustu Ø 500 mm o dł. ok. 13,0 mb. 28) Wykonanie monolitycznych ścian czołowych przepustów. 29) Budowa rowów chłonnych i muld odwadniających 30) Budowa złóż filtracyjnych o objętości ok. 24m3 31) Wymiana rurociągów drenarskich o dł. ok. 34mb 32) Budowa niecki chłonnej wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi o pow. ok. 900m2 33) Obramowanie ulic krawężnikami betonowymi wystającymi i wtopionymi 15x30 oraz opornikami 15x30 i 12x25 na ławie betonowej o łącznej długości ok. 12 500 mb. 34) Obramowanie ulic krawężnikami i opornikami granitowymi 15x30 na ławie betonowej dł. ok. 300mb. 35) Obramowanie chodników i ścieżek rowerowych obrzeżami betonowymi 8x30cm o dł. ok. 9605 mb. 36) Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej o dł. ok. 1770 mb. 37) Ustawienie korytek kolejowych o dł. ok. 255mb 38) Wzmocnienie konstrukcji jezdni siatką z włókna szklanego. 39) Wykonanie rowów drogowych wraz z przepustami pod zjazdami, montaż prefabrykowanych ścianek czołowych. 40) Wykonanie konstrukcji oporowych o dł. ok. 170mb. 41) Umocnienia rowów płytami betonowymi ażurowymi o pow. ok. 1300m2 42) Umocnienie brukiem kamiennym gr. 10cm na betonie C20/25 o pow. ok. 225m2 43) Humusowanie i obsianie skarp ziemi urodzajnej . 44) Budowa kanalizacji deszczowej o śr. 200mm o dł. ok. 50mb, o śr. 300mm o dł. ok. 250mb wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi. 45) Budowa drenokolektorów o śr. 110mm o dł. ok. 120mb, o śr. 200mm o dł. ok. 220mb, o śr. 250mm o dł. ok. 50mb, o śr. 300mm o dł. ok. 2235mb, o śr. 500mm o dł. ok. 20mb i śr. 600mm o dł. 2mb wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi. 46) Budowa zestawów rozsączających: studni chłonnych w ilości ok. 50szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przykanaliki, studnie połączeniowe i wpusty deszczowe). 47) Odwadnianie wykopów. 48) Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych z 4szt. masztów i 2 szt. sygnalizatorów 3x300 i 2szt. sygnalizatorów 2x200 – 1kpl. 49) Roboty pozostałe: regulacja włazów kanałowych, zasuw wodociągowych i gazowych, wykonanie tymczasowych ogrodzeń, odtworzenie ogrodzeń. 50) Oznakowanie poziome i pionowe, bariery, barieroporęcze. 51) Przebudowa gazociągu Ø 200 mm średniego ciśnienia na gazociąg Ø 250 mm PE100 SDR17. 52) Przebudowa telekomunikacyjnych kabli światłowodowych. 53) Roboty elektryczne w tym: demontaż istniejącej sieci kablowej, demontaż słupów, przebudowa przyłączy kablowych, budowa oświetlenia ulicznego, montaż słupów, ułożenie nowych kabli. 54) Przebudowa –przestawienie hydrantów p.poż. – 3szt. 55) Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: § 1 Wysokość wadium i formy jego wniesienia 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 12 § 1 ust. 7 niniejszej SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Getin Bank 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002 z podaniem numeru przetargu. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. Wadium wniesione przelewem na konto ZDP uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. § 2 Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach