Przetargi.pl
Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00848 Warszawa, ul. Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61
  00848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 1260578000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: A.wykonania prac serwisowych w tym: a)konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP), b)konserwacji systemu oddymiania (SO), c)konserwacji zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (KONTRON) w zakresie przesyłania oraz odbioru sygnału (meldunku, polecenia, pomiaru) i stanu pracy (alarm) systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania i urządzeń pomocniczych, d)konserwacji bram p.poż i drzwi p.poż., e)konserwacji zestawów hydroforowych, f)konserwacji hydrantów wraz z instalacjami wodociągowymi, g)konserwacji gaśnic, h)konserwacji przeciwpożarowych wyłączników prądu; B.wykonania prac związanych z: a)awariami, b)wymianą urządzeń p.poż., c)opracowaniem/aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; C.usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień przygotowywania Specyfikacji Technicznej, określonych w załączniku nr 3 do Specyfikacji Technicznej; D.wykonania napraw systemów, instalacji i urządzeń p.poż. (na podstawie w § 3 Umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ). Szczegółowy zakres ww. prac jest określony w Specyfikacji Technicznej (ST), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Citibank nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach