Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7361500 , fax. 44 7361500
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
  ul. Kwiatowa 1a 1a
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7361500, fax. 44 7361500
  REGON: 59064843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opocznopowiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Rozbudowy drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego opoczyńskiego- Skórkowice. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1504E granica powiatu piotrkowskiego opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów na odcinku granica powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice tj. od km 0+000 do km 2+043. Zadanie jest kontynuacją robót zrealizowanych w ramach NPPDL w poprzednich latach. 2. Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje: Jezdnia - poszerzenie jezdni do szer. 7 m na odcinku gdzie występuje obustronny chodnik oraz do szer. 6 m na pozostałym odcinku, - wzmocnienie lub wykonanie nowej konstrukcji podbudowy (w zależności od rodzaju podłoża), - wykonanie nawierzchni o nośności 100 kN/oś składającej się z warstw : ścieralna (5cm), wiążąca (7cm), Chodniki i zatoki - budowę przebudowę chodnika dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - wykonanie placów i zatok parkingowych - wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową . Odwodnienie - odtworzenie rowów przydrożnych, - budowę/przebudowę przepustów rurowych pod drogą o średnicy 60cm. - naprawę i oczyszczenie istniejących przepustów pod drogą Zjazdy - wykonanie przebudowy zjazdów w tym z kostki brukowej i z kruszywa łamanego. Pobocza - wykonanie poboczy z kruszywa o grubości warstwy 5 cm. Oznakowanie- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego osiowego, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Ponieważ dokumentacja projektowa została wykonana przed dniem zatwierdzenia aktualnych wymagań technicznych, dostosowując zawarte w niej zapisy do wymagań stawianych w WT-2010 Zamawiający informuje, że: Mieszanki dla warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej opisane w STWiOR mają odpowiadać mieszankom mineralno-bitumicznym, zgodnie z normą PN-EN 13108-1 i Wytycznymi Technicznymi WT-2 z 2010r. -warstwa podbudowy AC 16P -50/70 -warstwa wiążąca AC 16 W35/50, jak dla KR 3-4 -warstwa ścieralna AC 11 S rodzaj lepiszcza PMB 45/80-55 jak dla KR3 Z badań ruchu wynika, że na projektowanym odcinku jest natężenie ruchem dla kategorii KR2 i dla takiej kategorii przyjęto konstrukcję (wg Dz. U. Nr 43). Zamawiający wymaga jednak żeby mieszanki odpowiadały parametrom jakościowym jak dla KR3. Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, przed przystąpieniem do robót przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty laboratoryjne dla w/w warstw odpowiadające WT-2 z 2010 roku. Podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych należy zastosować taśmy uszczelniające termoplastycznej grubości minimum 5 milimetrów. Ponadto Wykonawca: a) oznakuje roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym zgodnie z procedurami projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. b) zapewni obsługę geodezyjną - wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą wraz z wykazem zmian gruntowych. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe materiały przydatne, wg wskazań Zamawiającego, po oczyszczeniu przewieźć na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Solcu i tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam posegregowane złożyć na wskazanym miejscu. Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM. Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej. 3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł brutto. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158, póź. zm.). 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1, w formie lub formach , o których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem pkt. 12 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: 12.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opocznopowiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach