Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2015 ROKU MASĄ MINERALNO - BITUMICZNĄ, ASFALTEM LANYM WRAZ Z WYKONANIEM NAKŁADEK Z MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2159772, 2159537 w. 23 , fax. 042 2159537
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
  ul. Warzywna 1 1
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 042 2159772, 2159537 w. 23, fax. 042 2159537
  REGON: 47293957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2015 ROKU MASĄ MINERALNO - BITUMICZNĄ, ASFALTEM LANYM WRAZ Z WYKONANIEM NAKŁADEK Z MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych lub wykonanie nakładki asfaltobetonem na gorąco dla KR 1-2. a) Część I: Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno - bitumiczną, b) Część II: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltem lanym, c) Część III: Wykonanie nakładek z masy mineralno - bitumicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Część I: - wycięcie/frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu, - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca, - rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - smarowanie rozgrzanym bitumem połączenia ubytków, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. b) Część II: - pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta, kwadratu, - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, piasku, pyłu, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. c) Część III: - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowych gr. 5 cm - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. 3. Obmiar przynależny poszczególnym częścią wynosi: a) Część I - 3.000 m2 ubytków o średniej głębokości 5 cm, b) Część II - 800 m2 ubytków o średniej głębokości 4 cm, c) Część III - 1.000 m2 o gr. 5 cm. 4. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na która składają się: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Kosztorysy nakładcze (przedmiar robót) - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum: - dla robót określonych w częściach I, II - 12 - miesięcznej - dla robót określonych w części III - 24 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 7. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2015 roku. 8. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca powinien mieć zapewnione dostawy masy bitumicznej z wytwórni mas bitumicznych, która winna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do rozpoczęcia wbudowania mieszanki nie powinien przekroczyć 2 godzin. b) Roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową, faxem lub telefonicznie, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, zakres, kolejność i termin wykonania. c) Czas przystąpienia do realizacji szczegółowego zlecenia: - w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - do 6 godz. - w przypadkach pozostałych - należy przystąpić do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od daty określonej w zgłoszeniu. d) W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni. e) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego, którego wysokość określona zostanie każdorazowo przez przemnożenie powierzchni rzeczywiście wyremontowanych przez oferowaną cenę jednostkową za 1 m2. f) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji. g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie. h) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonania i utrzymywania niezbędnego oznakowania. i) Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego. j) W przypadku użycia przez Wykonawcę frezarki, destrukt stanowi własność Zamawiającego i zostanie dostarczony we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 10 km. k) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości zamówienia. 9. Zamawiający żąda, aby realizacja zamówienia odbywała się z wykorzystaniem w szczególności n/w wyposażenia sprzętowego: a) Część I: - frezarka o szerokości roboczej min. 50 cm - szt.1 - piła do cięcia nawierzchni - szt.1 - młot spalinowy - szt.1 - samochód samowyładowczy o ładowności min. 5 ton - szt.1 - termos do przewozu mieszanki mineralno - bitumicznej - szt. 2 - skrapiarka do bitumu - szt.1 - rozkładarka do wykonywania nawierzchni bitumicznych o szerokości roboczej minimum 1,2 - 2,4 m - szt. 1, - walec stalowy - szt. 1. b) Część II: - kocioł transportowy do przewozu asfaltu lanego holowany przez ciągnik lub samochód - szt. 1. b) Część III: - skrapiarka do emulsji - szt.1, - rozkładarka mas bitumicznych o szerokości roboczej do 6 m - szt. 1, - walec ogumiony - szt. 1, - walec stalowy o ciężarze min. 10 Mg - szt. 1. 10. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe (etapowe) na koniec każdego z miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, b). Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c). Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 21 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert. d). Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 11. Kody CPV: - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45.23.31.42-6 - Wymiana nawierzchni drogowej. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdizm.bip.um.pabianice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach