Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice

Powiat Pabianicki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 54 000 , fax. 42 2159166
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pabianicki
  ul. Piłsudskiego 2 2
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 54 000, fax. 42 2159166
  REGON: 47205629403113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice - etap I od km 0+000.00 do km 0+901.40 długości 901,40 m z kanalizacją deszczową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 30) do SIWZ. Zakres rzeczowy: remont nawierzchni drogi - 4.975,00 m2 przebudowę poboczy na chodnik wzdłuż drogi - 1755,00 m2 budowę zjazdów na nieruchomości - 820,00 m2 ciek betonowy - 320,00 m2 rowy odwadniające - 150,00m kanalizacja deszczowana długości 480,03 m Dane projektowe: Droga klasy - Z Prędkość projektowana 30 km/h Jezdnia szerokości - 5,50 m Chodnik szerokości 2,23 m (z obrzeżem i krawężnikiem) Pobocza szerokości - 1,00 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.pabianice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach