Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów-Galewice oraz nr 4713 E Galewice-Węglewice

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, ul.Waryńskiego 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 7836062 , fax. 62 7836062
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
  ul.Waryńskiego 14 14
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 62 7836062, fax. 62 7836062
  REGON: 73097321700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów-Galewice oraz nr 4713 E Galewice-Węglewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice oraz nr 4713 E Galewice - Węglewice, długość odcinka 5.145,0 mb. Ze względu na zróżnicowany stan nawierzchni wymagający odrębnych zabiegów przebudowę w/w dróg podzielono na 6 odcinków: 1. Odcinek A (droga nr 4708 E) od km 0+000 do km 1+520, podstawowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 6 cm, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej C69BP3 PU oraz grysów bazaltowych płukanych klasy I gat. I, - obustronne utwardzenie poboczy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm i pozyskanym destruktem na szer. 0,5 m, - karczowanie krzewów oraz odmulenie rowów z profilowaniem skarp, - ułożenie przepustów pod zjazdami, - wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni. 2. Odcinek B (droga nr 4708 E) od km 1+520 do km 2+442, podstawowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 20cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5cm, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm, - przebudowa chodnika z kostki betonowej brukowej po stronie zachodniej szer. 2,0 m, - wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie wschodniej oddzielonej od jezdni częściowo krawężnikiem najazdowym oraz linią P-7d z punktowymi elementami odblaskowymi (PEO), - wykonanie rowu krytego, - przebudowę przepustu pod drogą, -wykonanie przepustów pod zjazdami, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 3. Odcinek C (droga nr 4708 E) od km 2+442 do km 2+950, podstawowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 20cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5cm, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm, - budowę dwóch zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z betonu cementowego B-20 o grubości 20cm wraz z wykonaniem peronów i chodników, - wykonanie przepustów pod zjazdami i zatoką autobusową, - karczowanie krzewów oraz odmulenie rowów z profilowaniem skarp, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 4. Odcinek D (droga nr 4708 E) od km 2+950 do km 4+280, podstawowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 6cm ułożonej również częściowo na istniejącej konstrukcji jezdni, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej C69BP3 PU oraz grysów bazaltowych płukanych klasy I gat. I, - obustronne utwardzenie poboczy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm i pozyskanym destruktem na szer. 0,5 m, - karczowanie krzewów oraz odmulenie rowów z profilowaniem skarp, - ułożenie przepustów pod zjazdami - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 5. Odcinek E (droga nr 4708 E) od km 4+825 do 4+900, zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm o szerokości 1,50 m 6. Ul. Cmentarna (droga nr 4713 E), podstawowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 4715 E Galewice - Węglewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 6 cm ułożonej również częściowo na istniejącej konstrukcji jezdni, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej C69BP3 PU oraz grysów bazaltowych płukanych klasy I gat. I, - obustronne utwardzenie poboczy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm i pozyskanym destruktem na szer. 0,5 m, - wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oddzielonej od jezdni linią P-7d z punktowymi elementami odblaskowymi (PEO), - karczowanie krzewów oraz odmulenie rowów z profilowaniem skarp, - ułożenie przepustów pod zjazdami, - wykarczowanie 46 drzew, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: - dla części 1 zamówienia 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100, - dla części 2 zamówienia 10.000,00 zł, słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach