Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański"

POWIAT NOWOSOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, MONIUSZKI 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWOSOLSKI
  MONIUSZKI 3
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  REGON: 970770103
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański” jest realizowane oraz finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Zakres opracowania.Zadanie to podzielone zostało podzielone na dwa etapy:a) Etap I będzie obejmować swym zakresem rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa i ul. Żeromskiego w m. Bytom Odrzański długości około 616 m na podstawie wydanego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nr 8/2021. b) Etap II będzie obejmować swym zakresem zaprojektowanie i wybudowanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1435F od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański o długości około 4155 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wnosi się przed upływem terminu składania ofert, określonym w ROZDZIALE XVI. SWZ i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, określonym w ROZDZIALE XIII. SWZ z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 38 1600 1462 1743 4470 5000 0004 (BNP PARIBAS) z dopiskiem:„Wadium-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, uwzględniać upływ terminu związania ofertą i winno zawierać następujące elementy:1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, w szczególności nazwę postępowania nadaną przez Zamawiającego;3) kwotę gwarancji lub poręczenia;4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, uwzgledniający upływ terminu związania ofertą;5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp.8. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisanym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej przed upływem terminu składania ofert.9. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w ROZDZIALE V. SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. w zakresie doświadczeniaWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno (1) zadanie – (robotę budowlaną) polegające na wykonaniu przebudowy, rozbudowy, budowy drogi, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. (trzy miliony złotych).Uwaga:W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego ( NBP ) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego , kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje .Zamawiający uzna za spełnione warunki 1.4.1.SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w 1.4.1. SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 1.4.1. SWZ, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego, o którym mowa w pkt 1.4.1. SWZ.1.4.2. w zakresie personelua) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik budowy,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik robót sanitarnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik robót elektrycznych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik robót telekomunikacyjnychb) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Projektant branży drogowej / Koordynator zadania w zakresie projektowania,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Projektant branży sanitarnej,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Projektant branży elektrycznej,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Projektant branży telekomunikacyjnej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach