Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kłobuczyno (w kier. Piotrowa), gm. Kościerzyna.

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA
  5
  83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, woj. pomorskie
  REGON: 190597909
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kłobuczyno (w kier. Piotrowa), gm. Kościerzyna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kłobuczyno (w kier. Piotrowa), gm. Kościerzyna.” polegające na rozbudowie drogi gminnej.Zakres robót objętych projektem:Droga jezdnia o nawierzchni asfaltowej (szer. 5,0 m.) składa się z dwóch odcinków. Odcinek północny o długości 218 m, odcinek południowy o długości 271m. Spadek poprzeczny: jednostronny 2%, pobocze z kruszywa łamanego o gr. 10 cm. Odwodnienie – powierzchniowo w pasie drogowym poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne do szczelnych rowów odparowujących. Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe - 489mb, mechaniczne karczowanie drzew – 350 szt., roboty ziemne - 783,0 m3, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2854,5m2. Podbudowa z kruszywa łamanego C50/10 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 2854,5 m2.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 KR2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm- 2707,8 m2. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 – 2707,8 m2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna SMA 8 50/70 KR2 – grubość po zagęszczeniu 4 cm. Pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm – 733,5 m2. Humusowanie skarp o warstwa humusu o grubości 10cm – 978 m2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1. Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) i niebędący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach