Przetargi.pl
Dostawa ziemniaków

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 56 20 600 , fax. 58 56 23 650
 • Data zamieszczenia: 2022-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA
  ul. Skarszewska 7
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 56 20 600, fax. 58 56 23 650
  REGON: 000293611
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziemniaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ziemniaków późnych w ilości 90 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną