Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Stacyjną do skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim”

Gmina Chełm Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 257 503 , fax. 322 257 504
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm Śląski
  ul. Konarskiego 2
  41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie
  tel. 322 257 503, fax. 322 257 504
  REGON: 27259334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Stacyjną do skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy PZP polegających na rozbudowie drogi gminnej ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Stacyjną do skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim. W ramach zadania wykonana zostanie droga o długości ok. 457,38 m od skrzyżowania z drogą gminną ul. Stacyjną do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Odrodzenia o szerokości 3,5 m. W ramach budowy należy wykonać mijanki dla pojazdów, przebudować zjazdy indywidualne oraz usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100gr.). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 27.06.2019r. do godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XI ppkt. 1 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez Wykonawcę oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XI ppkt. 1 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez Wykonawcę oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których moart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościwa w (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto nr 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: 271.2.12.2019. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27.06.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, adres: Urząd Gminy Chełm Śląski 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, Sekretariat (pokój 201). Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty, a jedynie ich kopie. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium we wszystkich przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zał. Nr 6 do SIWZ) 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 6. Pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy 7. Wstępny Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzony wg załączonego wzoru Zamawiającego. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu przed terminem podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, zatwierdzony przez Zamawiającego, będzie integralną częścią umowy. 8.Oświadczenie, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy, z ewentualnym wyłączeniem kierownika budowy, zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. W/w oświadczenie winno również zawierać dane dotyczące ilości pracowników oraz zakresy ich obowiązków. Oświadczenie to jest jednocześnie potwierdzeniem, że wobec pracowników skierowanych do realizacji zadania spełnione są wszystkie obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy oraz innych obowiązujących przepisów w tym o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnej stawce godzinowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach