Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Opatowie

Gmina Opatów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-152 Opatów, Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343196093 , fax. 343196081
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatów
  Tadeusza Kościuszki 27
  42-152 Opatów, woj. śląskie
  tel. 343196093, fax. 343196081
  REGON: 15139833300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Opatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ „Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP w Opatowie”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach