Przetargi.pl
Najem oraz serwis podajników do ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach wraz z najmem i dostawą ręczników

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem oraz serwis podajników do ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach wraz z najmem i dostawą ręczników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest najem oraz serwis mechanicznych (nie wymagających zasilania w energię elektryczną) podajników ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach zwanych dalej urządzeniami wraz z dostawą i najmem materiałów eksploatacyjnych w postaci kompatybilnych ręczników bawełnianych w rolach, zgodnych z ofertą Wykonawcy. 2) W ramach przedmiotu umowy Wykonawca w maksymalnym terminie do 24 dni od daty zawarcia umowy dostarczy, rozładuje oraz dokona montażu, regulacji i uruchomienia urządzeń w wybranych przez Zamawiającego kolorach (zgodnie z ofertą Wykonawcy) wraz z przeszkoleniem osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy - w zakresie zasad ich obsługi, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w budynku pod adresem: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec. 3) W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga: a) Dostawy i montażu 41 szt. urządzeń – podajników na ręczniki, spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. b) Serwisu zamontowanych urządzeń w okresie umownym w ramach ceny ofertowej, gwarantującego ciągłość ich pracy. c) Prania specjalistycznego brudnych ręczników, zgodnie z warunkami wynikającymi z norm jakościowych, w szczególności PN-EN 14065:2003 (lub równoważną) lub zastępującymi ją normami. d) Dostaw czystych rolek ręczników oraz odbioru brudnych w cyklu tygodniowym w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. e) Stałej ceny przedmiotowej usługi w całym okresie obowiązywania umowy. Przewidywana szacunkowa liczba tygodniowa rolek ręczników – ok. 145 szt. f) Ponoszenia kosztu dostawy czystych ręczników w ilości faktycznie dostarczonej, potwierdzonej w protokołach przez Zamawiającego. 4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 5) Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. W maksymalnym terminie 24 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy, rozładuje oraz dokona montażu, regulacji i uruchomienia podajników ręczników bawełnianych wraz z przeszkoleniem osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy - w zakresie zasad ich obsługi. Termin dostawy i montażu urządzeń stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny wymagany termin dostawy podajników, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ. 6) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39514400-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy) 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy Przetarg nieograniczony - DZP.381.037.2019.DW „Najem oraz serwis podajników ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach wraz z najmem i dostawą ręczników z dopiskiem: Wadium w formie niepieniężnej 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu:Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną