Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 282-25-25 , fax. 322 822 681
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
  ul. Chorzowska 25
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 282-25-25, fax. 322 822 681
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach