Przetargi.pl
Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jagiellońska 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 34513870000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, według niżej wskazanych pozycji: 1) Część A – zakup n/w sprzętu: a) Pakiet oprogramowania biurowego – 32 sztuki; b) Zestaw komputerowy – 32 sztuki; c) Monitor LCD – 37 sztuk; d) System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 32 sztuki; e) Drukarka laserowa monochromatyczna duża – 1 sztuka; f) Drukarka laserowa monochromatyczna średnia – 1 sztuka; g) Drukarka laserowa monochromatyczna mała – 5 sztuk; h) Skaner dokumentowy – 3 sztuki; i) Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1sztuka; j) Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 sztuka. 2) Część B – zakup pamięci RAM do serwera HP Proliant DL 380 Gen9 – 16 sztuk; 3) Część C – zakup licencji Esset – 12 sztuk; 4) Część D – zakup n/w sprzętu: a) Pakiet oprogramowania biurowego – 2 sztuki; b) Zestaw komputerowy – 2 sztuki; c) Monitor LCD – 2 sztuki; d) System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 2 sztuki; e) Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 sztuka. szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do siwz. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część nr A i/lub część nr B i/lub część nr C i/lub część nr D, zgodnie z w/w częściami zamówienia wskazanymi i szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do siwz. 3. Użycie nazw własnych w stosunku do systemów i nazw wskazanych w załączniku nr 1 do siwz ma na celu wskazanie konkretnego produktu i jest podyktowane koniecznością zachowania kompatybilności z istniejącym w MOPS Katowice oprogramowaniem i systemami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI pkt 5 ppkt 1) siwz: 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) lub 2) niniejszego punktu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów, o których mowa w ppkt 1) i 2) niniejszego punktu. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w części VI pkt 5 ppkt 2) litera a) siwz składa dokument, o którym mowa w ppkt 1) niniejszego punktu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów, o których mowa w ppkt 1) niniejszego punktu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz. Zamawiający uzna, że dokumenty zostały złożone w terminie, jeżeli: 1) wpłyną one do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu drogą elektroniczną (na adres: kancelaria@mops.katowice.pl), z jednoczesnym przesłaniem tych dokumentów w formie pisemnej (poczta, kurier), 2) lub zostaną dostarczone w formie pisemnej przed upływem wyznaczonego terminu do siedziby Zamawiającego: Katowice, ul. Jagiellońska 17.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach