Przetargi.pl
,,ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC – POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU JASTRZĘBIE – ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800 – 49+200”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC – POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU JASTRZĘBIE – ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800 – 49+200”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie – Ziemiełowice w km 45+800 – 49+200” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45.23.22.00-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych. 45.23.32.80-5 - Wznoszenie barier drogowych. 45.25.56.00-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie – Ziemiełowice w km 45+800 – 49+200” 3. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, - budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G, o nośności 115 kN/oś na odcinku 3,40 km, - budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, - budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego, - przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, - przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na poszczególne posesje, - przebudowę istniejących przepustów drogowych, - budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m, - budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, - przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających, - przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami, - budowę zatok autobusowych, - przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, - budowę kanalizacji deszczowej, - budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z rozbudową drogi, - wycinkę drzew i krzewów, - urządzenie zieleni. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach