Przetargi.pl
Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Roz-wój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-pejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce.

Gmina Skoroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4318505 w. 36 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoroszyce
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 77 4318505 w. 36, fax. -
  REGON: 53141294100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl , www.bip.skoroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Roz-wój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-pejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: A) dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” B) usługi szkoleniowe B.1 - opracowanie programu 40-godz. warsztatów przygotowujących uczestników do prowadzenia projektowych zajęć pozalekcyjnych, wspomaganych e-learningiem, zgodnych z programami efektywnej nauki: Programy projektowych zajęć pozalekcyjnych dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej (wymagany jest odrębny program dla każdego poziomu klasowego czyli 8 programów) przewidujące realizację metodami aktywizującymi (metoda projektów edukacyjnych, quiz’ów, eksperymentów itp.). Każdy program musi być rozpisany na 26 jednostki tematyczne zblokowa-ne po 2 godziny lekcyjne i mieć na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych i informatycznych oraz umiejętności uczenia się (m.in. szybkiego uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania itp.). Realizacja programów dla uczniów musi być wspomagana e-learningiem i wykorzystywać dedykowaną dla nich obudowę techno-dydaktyczną (minimum podręczniki dla uczniów i sce-nariusze zajęć dla nauczycieli, zestawy materiałów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania tematycznych eksperymentów edukacyj-nych, edukacyjne gry planszowe do nauki realizowanej indywidualnie i w grupie. Platforma e-learningową wspomagająca nauczanie musi być dostępna zarówno na komputery z systemem operacyjnym Windows jak i na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android). Program warsztatów powinien zakładać co najmniej 75% (30 godz.) zajęć praktycznych – przeprowadzanie z uczniami eksperymentów z wykorzystaniem zakupionych w tym celu podręczników, pomocy i materiałów dydaktycznych wymienionych w części A, a-f oraz musi uwzględniać jednolite kryteria w ramach następujących etapów: a. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem, b. ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projekto-wych, c. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Program musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, dlatego może ulec modyfikacjom zaproponowanym przez Zamawiającego). B.2 - przeprowadzenie stacjonarnego (na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce) stacjonarnego 40-godz. weekendowego szkolenia wstępnego (w dwóch turach – każda po 3 dni: piątek 6h + sobota 8 h + niedziela 6h) dla 15 nauczycieli w zakresie programów efektywnej nauki dla uczniów – każdy w łącznym wymiarze 52 godz., przy czym co najmniej 26 godz. w każdym programie to eksperymenty z wykorzystaniem dedykowanych zestawów: Programy projektowych zajęć pozalekcyjnych dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej (wymagany jest odrębny program dla każdego poziomu klasowego czyli 8 programów) przewidujące realizację metodami aktywizującymi (metoda projektów edukacyjnych, quiz’ów, eksperymentów itp.). Każdy program musi być rozpisany na 26 jednostki tematyczne zblokowa-ne po 2 godziny lekcyjne i mieć na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych i informatycznych oraz umiejętności uczenia się (m.in. szybkiego uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania itp.). Realizacja programów dla uczniów musi być wspomagana e-learningiem i wykorzystywać dedykowaną dla nich obudowę techno-dydaktyczną (minimum podręczniki dla uczniów i sce-nariusze zajęć dla nauczycieli, zestawy materiałów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania tematycznych eksperymentów edukacyj-nych, edukacyjne gry planszowe do nauki realizowanej indywidualnie i w grupie. Platforma e-learningową wspomagająca nauczanie musi być dostępna zarówno na komputery z systemem operacyjnym Windows jak i na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android). B.3 - wsparcie nauczycieli, realizujących programy w średnim wymiarze 15 h/m-c przez 20 miesięcy nauki szkolnej (razem 300 h) w zakre-sie w/w. programów w formie e-learningu i video-konsultacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach