Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach (dz. nr 828/225 km 3).

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10 , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2021-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach (dz. nr 828/225 km 3).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3)”, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 1) Roboty pomiarowe i ziemne, 2) Roboty ziemne, korytowanie, 3) Roboty nawierzchniowe, 4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 5) Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji, 6) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, 7) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu), 8) Sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy - Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty); 9) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego - Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy, 10) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 11) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, 12) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, 13) Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, 14) Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 15) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), 16) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą, 17) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną. 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach