Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43353 Porąbka, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 338 272 802
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3
  43353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 338 272 802
  REGON: 7218229000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce o nowe pomieszczenia klasowe, szatnie, windę wraz z kompleksową infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowa budynku szkoły obejmuje nadbudowę trzeciej kondygnacji w skrzydle obiektu (trzy sale lekcyjne, komunikacja i sanitariaty), a także dobudowę klatki schodowej oraz windy. W zakres robót wchodzi także wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy najstarszą częścią szkoły a częścią rozbudowywaną. W rozbudowywanym skrzydle przebudowie podlegać będą również piwnice na potrzeby urządzenia szatni dla uczniów. Zakres prac obejmuje również roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji elektrycznej. Przy realizacji zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot postepowania czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego wykorzystywanego w trakcie realizacji robót budowlanych (robót murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, posadzkarskich oraz pozostałych opisanych w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 7 do siwz). Zamawiający informuje, iż rozwiązania przyjęte przy realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot postępowania uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w postaci windy oraz sanitariatów dostosowanych do ich potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi ono: 40 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r.poz. 110). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Porąbce nr rachunku 9281 2400 0920 0100 0008 2400 08, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce” lub dopiskiem zawierającym numer sprawy (pozwalającym na identyfikację postępowania którego wadium dotyczy) przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania. Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji/poręczenia czyli Zamawiającego, gwaranta/ poręczyciela czyli Banku lub Instytucji Ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/ poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia), zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i ust.5 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej (np. Konsorcjum) z treści wniesionego wadium musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkie podmioty ją podpisujące (czyli np. że dotyczy oferty złożonej przez Konsorcjum).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kosztorys ofertowy 2) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 4) Szczegółowy opis rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy), 5) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach