Przetargi.pl
Remont pomieszczeń użytkowanych przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43300 Bielsko-Biała, ul. Legionów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4758100, 4758101 , fax. 334 758 105
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
  ul. Legionów 79
  43300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4758100, 4758101, fax. 334 758 105
  REGON: 56943800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bb.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń użytkowanych przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń użytkowanych przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 zgodnie z dokumentacją projektową i udzielonymi pozwoleniami. Zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego OPZ. Wartość robót remontowych wraz z pracami towarzyszącymi należy określić na podstawie przedmiaru robót, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej budynku w Bielsku-Białej przy ulicy Sobieskiego 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: informacja o grupie kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach