Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice

GMINA GILOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 34-322 Gilowice, ul. Krakowska 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 865 30 20 , fax. +48 33 865 30 20
 • Data zamieszczenia: 2022-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GILOWICE
  ul. Krakowska 40
  34-322 Gilowice, woj. śląskie
  tel. +48 33 865 30 20, fax. +48 33 865 30 20
  REGON: 072182597
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice”, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie:1) wykonać dokumentację projektową, w tym Projekt Budowlany i Projekt Techniczny, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla przebudowy pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice;2) wykonać roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, oraz uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie przebudowanego obiektu i oddać przebudowany obiekt do eksploatacji.3. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Program Funkcjonalno-Użytkowy. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Przeprowadzenie wizji nie jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą SWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Projektem Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.6. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność w szczególności za:1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;4) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.8. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.9. Ponadto dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności z przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów.10. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danej technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych. W szczególności technologia/systemy/urządzenia/materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.11. Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.12. Jeżeli do oferty wykonawca nie zostanie załączony wykaz proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju technologii, systemów, urządzeń lub materiałów.13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 6 do SWZ – Projekcie Umowy.14. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności takie jak: prace budowlane, prace instalacyjne, prace ziemne, inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) – z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane, byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach