Przetargi.pl
„Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”

Gmina Gubin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, Obrońców Pokoju 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +45 359 16 40 , fax. 683594546
 • Data zamieszczenia: 2022-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gubin
  Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. +45 359 16 40, fax. 683594546
  REGON: 970770250
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakresem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Starosiedle o dodatkowe pomieszczeniedrugiego boksu garażowego, pomieszczenie szatni i pomieszczenie łącznika pomiędzy istniejącymi i projektowanymipomieszczeniami. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowywana wyniesie ok. 101,82 m2. Sposób ogrzewaniapomieszczeń - grzejniki konwektorowe elektryczne. Docelowo całkowita powierzchnia użytkowa remizy po rozbudowiewyniesie ok. 234,74 m2. Brama zewnętrzna garażowa – segmentowa z napędem elektrycznym z możliwością otwieraniaręcznego, z naświetlami. Przewidziano również termomodernizację całego obiektu i wymianę pokrycia dachowego na istniejącym budynku z istniejącej otuliny na blachodachówkę. Inwestycja realizowana na podstawie posiadanego przezGminę projektu budowlanego i obejmuje prace: roboty budowlane oraz roboty elektryczne niezbędne do realizacji inwestycjii oddania obiektu do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 3.000 złotych (trzytysięce złotych)2. Wadium może być wniesione w:a) w pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2020 poz. 299 )2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620Gubinnr rachunku: PKO SA 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754z dopiskiem na przelewie „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz.nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone wp.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) wskazać beneficjentem poręczenia lub gwarancji7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga abyporęczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertęWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcęporęczenia lub gwarancji.3. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożonywraz z ofertą w formie elektronicznej.4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwaniedo upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3pzp. zostanie odrzucona.5. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający żąda dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250.000,00 złzdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 lub łącznie zadanie obejmujące roboty budowlanepolegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynków o wartości min. 100.000,00 zł brutto (słownie brutto: stotysięcy złotych 00/100), potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach