Przetargi.pl
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7517500, 7511690 , fax. 897 512 401
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Kętrzynie
  Plac Grunwaldzki 1
  11400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7517500, 7511690, fax. 897 512 401
  REGON: 51074245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z rozbiórką starego 1 - przęsłowego mostu żelbetowego i budową nowego mostu żelbetowego z prefabrykowanych, strunobetonowych belek mostowych typu DS-9, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi na odcinku ok 90,0 mb, 2. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: dokumentacja projektowa (Projekt budowlany - zał. Nr 5a do SIWZ, Projekt wykonawczy - zał. Nr 5b do SIWZ, Projekt docelowej organizacji ruchu - załącznik nr 5c do SIWZ) przedmiar robót (zał. Nr 6 do SIWZ) Uwaga: Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 10 SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. Nr 7 do SIWZ) - stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy, - formularz cenowy, - pełnomocnictwo do reprezentacji o ile występuje, - dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach