Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach

Urząd Gminy Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17 , fax. 897 512 746
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kętrzyn
  ul. Kościuszki 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, fax. 897 512 746
  REGON: 53553400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaketrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia: I) Zadanie (część) nr 1 tj. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakomiadach 1) roboty ogólnobudowlane: a) ułożenie wełny mineralnej na stropie nad I piętrem - dach części głównej budynku szkoły, b) ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie wełny mineralnej – dach łącznika, c) naprawa dachu w miejscu wystąpienia zniszczeń – dach części byłej biblioteki, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, f) roboty przy elewacji i elementach zewnętrznych – cokół wg projektu m.in. : • odkopanie budynku do wierzchu ław fundamentowych, • oczyszczenie ścian budynku, uzupełnienie ewentualnych ubytków, zaizolowanie i ocieplenie, • obsypanie ścian fundamentowych, ubicie warstwami, wykonanie podkładu z piasku i ułożenie obrzeży, g) roboty przy elewacji i elementach zewnętrznych wg projektu m.in.: • roboty rozbiórkowe, • oczyszczenie i docieplenie ścian budynku, • oczyszczenie i malowanie kominów oraz części nieocieplanych daszków, • wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych i parapetów, 2) wykonanie technologii pompy ciepła na potrzeby c.o. + c.w.u. wspomaganej przy pomocy źródła szczytowego w postaci istniejącego kotła na pelet drzewny oraz wykonanie przyłącza niskoparametrowej sieci cieplnej c.o. + c.w.o., 3) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni w budynku Szkoły, 4) instalacja paneli fotowoltaicznych i wymiana instalacji oświetlenia na dachu budynku Szkoły. II) Zadanie (część) nr 2 tj. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach 1) roboty ogólnobudowlane: a) stropodach nad halą sportową - rozbiórka pokrycia papy, uzupełnienie ubytków, przyklejenie warstwy styropapy, wykonanie pasa nadrynnowego z mocowaniem rynien przy uwzględnieniu pogrubienia ściany, wykonanie wierzchniej warstwy dachu z papy termozgrzewalnej, b) wykonanie konstrukcji wsporczej dachowego urządzenia nawiewno – wywiewnego z odzyskiem energii, c) ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie wełny mineralnej d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymiana drzwi wewnętrznych, f) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, g) roboty przy elewacji i elementach zewnętrznych – cokół wg projektu m.in.: • odkopanie budynku do wierzchu ław fundamentowych, • oczyszczenie ścian budynku, uzupełnienie ewentualnych ubytków, zaizolowanie i ocieplenie, • obsypanie ścian fundamentowych, ubicie warstwami, wykonanie podkładu z piasku i ułożenie obrzeży, h) roboty przy elewacji i elementach zewnętrznych wg projektu m.in.: • roboty rozbiórkowe, • oczyszczenie i docieplenie ścian budynku, • oczyszczenie i malowanie kominów oraz części nieocieplanych daszków, • wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych i parapetów, 2) wykonanie technologii pompy ciepła na potrzeby c.o. + c.w.u. wspomaganej przy pomocy źródła szczytowego w postaci projektowanej kotłowni na pelet drzewny oraz technologii wentylacji mechanicznej z rekuperacją w hali sportowej, 3) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni w budynku Szkoły, 4) instalacja paneli fotowoltaicznych i wymiana instalacji oświetlenia na dachu budynku Szkoły. 2. Uszczegółowienie opisu i zakresu przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki, które są integralną częścią SIWZ : 1) projekty budowlane/wykonawcze, a jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to Wykonawca uwzględnia zakres zamówienia określony w tych zmianach, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne. 3. Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty lub czynności, które Wykonawca, przy założeniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz przy dołożeniu należytej staranności, może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj. zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz oględzin miejsca realizacji zadania i jego otoczenia, zobowiązany jest uwzględnić je w cenie ofertowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.06.2018 do godz. 13:00. 2 Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium dla każdej części zamówienia, na które/którą składana jest oferta, w wysokości wymaganej, tj. w wysokości: 1) część 1: 20 000,- PLN (dwadzieścia tysięcy złotych), 2) część 2: 20 000,- PLN (dwadzieścia tysięcy złotych), w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wymagane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę w przypadku formy pieniężnej wadium. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 71 2030 0045 1110 0000 0287 4780, z tytułem: WADIUM „Przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach” część ….... Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wymaganym terminie znajdować się będzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 7. Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadkach wynikających z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą wadium w sposób niezgodny z wymogami SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach