Przetargi.pl
Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Józefa Mireckiego 63 w Żyrardowie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 10 00 , fax. 46 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 10 00, fax. 46 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Józefa Mireckiego 63 w Żyrardowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: Charakterystyka istniejącej rampy: Istniejąca rampa przeznaczona do rozbiórki obsługuje pod względem komunikacyjnym przylegający do niej budynek mieszkalny wielorodzinny, oraz znajdujące się w nim lokale usługowe. Konstrukcja – rampa, na nasypie ziemnym podtrzymywanym za pomocą muru oporowego, posadzka wyłożona płytami chodnikowymi. Wysokość około 1,24 m, wymiary wynoszą 3,65x46,36 m. Powierzchnia zabudowy około 169,2 m2. Ze względu na zły stan techniczny ściany nośnej od ul. Mireckiego, do czasu przystąpienia do rozbiórki należy zmniejszyć szerokość użytkową rampy do odcinka 2 m licząc od ściany budynku mieszkalnego. W miejscu największych uszkodzeń w murze wykonać wzmocnienie dodatkowymi wyporami. Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych zobowiązany jest do odłączenia od rozbieranego obiektu sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej. W zakresie rozbiórki istniejącej rampy: Wykonanie rozbiórki zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: - Rozbiórkę należy przeprowadzać metodą ręczną lub mechaniczną (element po elemencie) z zachowaniem następującej kolejności: - demontaż posadzki rampy wraz z balustradami i obróbkami blacharskimi, - demontaż elementów wyposażenia stałego, zabezpieczenie instalacji wodociągowej, ciepłowniczej i telefonicznej doprowadzonej do budynku mieszkalnego przyległego do rampy, - zabezpieczenie gruntu nasypowego rampy przed osuwaniem, nadmiar należy wywieść, - wykonać przy ścianach murowanych pomosty robocze z których należy wykonać warstwowo rozbiórkę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, - rozbiórka ścian fundamentowych – ściany i ławy fundamentowe rozebrać na fragmencie ok. 11 m, (patrząc od lewej strony rampy) sposobem mechanicznym przy użyciu koparki podsiębiernej, - usunięcie elementów porozbiórkowych do poziomu gruntu, - uporządkowanie terenu, oznakowanie i wykonanie barierki ochronnej wykopu po wykonanej rozbiórce budynku. Po rozbiórce, do czasu wybudowania nowej rampy, należy zapewnić dostęp do klatek schodowych i lokali usługowych za pomocą tymczasowych schodów i podestów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki rampy – Załącznik nr 10 do SIWZ. W zakresie budowy nowej rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych: - w miejscu starej rampy podlegającej rozbiórce, budowa nowej rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przylegającej do istniejącego budynku wielorodzinnego. Po rozebraniu istniejącej rampy i przed wykonaniem nowej przeprowadzić prace izolacyjne zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie. (Załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. Równoważnych lub lepszych ( o wyższych parametrach) do wskazanych w dokumentacji projektowej. Każdorazowo powiadamiając o fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta celem akceptacji rozwiązań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł). Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 48 2030 0045 1110 0000 0254 7140. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował przepisy art. 45-46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach