Przetargi.pl
„Rozbiórka części budynku usługowo – handlowego wraz z częściową przebudową” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”

Powiat Krapkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 074 300 , fax. 774 074 332
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krapkowicki
  ul. Kilińskiego 1
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 074 300, fax. 774 074 332
  REGON: 53141253300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbiórka części budynku usługowo – handlowego wraz z częściową przebudową” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbiórka części budynku usługowo – handlowego wraz z częściową przebudową” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) sprawdzenie odłączenia urządzeń instalacji na czas prowadzonych prac rozbiórkowych, b) demontaż instalacji wewnętrznych, c) rozbiórka okien, drzwi, d) demontaż instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, e) rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu, f) rozbiórka stropów i nadproży okiennych i drzwiowych, g) rozbiórka ścian murowanych i ścianek działowych, h) rozbiórka konstrukcji stalowej (słupów, stężeń, belek stropowych i dachowych), i) rozbiórka ścian z blach stalowych, j) rozbiórka ścian i schodów żelbetowych, k) rozbiórka kominów, l) demontaż widy towarowej, m) rozbiórka posadzek i elementów podłogowych, n) rozbiórka elementów zawierających azbest, o) rozbiórka murów i ław fundamentowych, p) zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zagęszczaniem warstwowym, q) uporządkowanie placu rozbiórki, r) wywiezienie gruzu. 2) Roboty ogólno - budowlane: a) konstrukcje stalowe, b) ustawienie rusztowań. 3) Roboty tymczasowe: a) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza, b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy, c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego, d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza. 4) Rozbiórka budynku wraz z utylizacją płyt azbestowych; 5) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wywozu i przekazania do skupu złomu pochodzącego z rozbiórki budynku zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej siwz. 7) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te roboty, materiały lub urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych robót, materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu robót, materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie roboty rozbiórkowe stanowiące przedmiot umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określono w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 1)art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. UWAGA: Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) została opisana w istotnych dla stron postanowieniach umowy - § 15 Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez personel wykonawcy, nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać Polskim Normom i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 2) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej siwz a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 4) Wykonawca zapewni doprowadzenie niezbędnych mediów na teren budowy i poniesie wszelkie koszty związane z ich doprowadzeniem, zużyciem i demontażem. 5) wszystkie istotne postanowienia dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej siwz. Ponadto informujemy, że podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wymagań stawianych przez Inwestora. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego: 1) protokolarne przejęcie terenu budowy z określonymi przez Zamawiającego warunkami, 2) zorganizowanie terenu budowy i prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2, złożoną ofertą, harmonogramem robót, zasadami prowadzenia robót budowlanych przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisami przeciwpożarowymi oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi i przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, współczesną wiedzą techniczną oraz ustalonymi zwyczajami, 3) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, 4) terminowe i prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, 5) wykonanie na koszt Wykonawcy wszelkich niezbędnych ekspertyz, badań, analiz i opracowań oraz uzyskanie opinii i pozwoleń, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, oraz wykonanie na własny koszt i ryzyko wszelkich czynności faktycznych i działań prawnych przygotowujących nieruchomość do wykonania inwestycji; 6) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich usterek, stwierdzonych podczas wykonywania robót lub podczas odbiorów przeprowadzanych robót zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy oraz wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót – w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 7) dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, nie posiadających wad; 8) koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców; 9) zapewnienie ochrony mienia Wykonawcy i podwykonawców; 10) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez osoby wskazane w § 3 umowy we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu umowy, w tym informowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót; 11) prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicielom Zamawiającego wskazanym w § 3 umowy oraz udostępnianie im niezbędnych dokumentów, 13) dokonywanie na własny koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń wynikłych w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami; 14) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym przyległych do budynku ulic, chodników i parkingów; 15) utrzymanie porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji robót oraz dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów z terenu robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 16) zgłaszanie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 10; 17) likwidacja zaplecza budowlanego oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy najpóźniej w terminie do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu; 5. Wykonawca robót polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), obowiązany jest do: 1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących roboty polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 3) opracowania przed rozpoczęciem robót szczegółowego planu robót usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej, b) informację o metodach wykonywania planowanych robót, c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zorganizowanie terenu robót lub jego części, w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót, w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy; 4) zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 6. Najpóźniej do dnia przekazania terenu robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo - kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmujące między innymi: spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione), roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, rzeczowe), korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści) oraz czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi na następujących warunkach: 1) suma gwarancyjna nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN (podlimit na utracone korzyści i czyste straty finansowe 200 000,00 PLN); 2) Wykonawca oświadcza, że polisa na dzień zawarcia umowy nie jest obciążona, tzn. że suma gwarancyjna nie została wyczerpana i potwierdza opłacenie składki (rat składek); 3) w przypadku ratalnego opłacania składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed terminem płatności raty, potwierdzenie dokonania jej zapłaty; 4) niezależnie od obowiązku ubezpieczenia określonego w pkt 1, w przypadku wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego nastąpi zniszczenie, uszkodzenie budynków (obiektów) sąsiadujących bezpośrednio z terenem robót, mienia lub też zgłoszone zostaną przez osoby trzecie uzasadnione roszczenia, związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty niezbędne do przywrócenia budynku (obiektu) do stanu przed zdarzeniem, a także zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 7. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania wywozu i utylizacji. 8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 12. Zamawiający nie przewiduje: 1) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 151 a) ustawy Pzp, 2) zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej siwz, 3) zawarcia umowy ramowej, 4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IM.272.8.2020 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz, 3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający zaleca w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach