Przetargi.pl
Rozbiórka budynku mieszkalnego i pozostałych składników budowlanych położonych na terenie Miasta Białegostoku znajdujących się na działce o numerze geodezyjnym 35/68 obręb 15 położonych przy ul. Raginisa 60.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7479457 , fax. 085 7479483
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7479457, fax. 085 7479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku mieszkalnego i pozostałych składników budowlanych położonych na terenie Miasta Białegostoku znajdujących się na działce o numerze geodezyjnym 35/68 obręb 15 położonych przy ul. Raginisa 60.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka budynku mieszkalnego parterowego- murowanego-otynkowanego podpiwniczonego, jednorodzinnego, wolnostojącego na fundamencie betonowym z dachem dwuspadowym-stromym o konstrukcji drewnianej z poszyciem z płyt falistych-eternitu , ze ścianami z cegły pełnej i pustaków żużlowo-betonowych , stropami żelbetowymi o powierzchni zabudowy - 70 m2 i kubaturze-kubaturze -220,0m3. - namiotu foliowego o konstrukcji drewnianej o wymiarach 27x7mi wysokości-2.1m . - chodnika-nawierzchni z betonu o powierzchni ok.-15,0m2 i gr.15cm . - ogrodzenia o wym. 1,30m * 80,0m: cokół z betonu, słupki betonowe ,przęsła drewniane - studni z kręgów betonowych głębokości ok. 7.0m-szt.2 - kotłowni przy namiocie foliowym - pokrycia dachowego z eternitu falistego-ok.100,0m2 Odzysk materiałów: - gruz ceglany-59m3 -gruz betonowy- 21m3 -drewno opałowe-16m3 -złom-400 kg zgodnie z dokumentacją projektową (szkic , zdjęcia)i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmk.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach