Przetargi.pl
Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 27596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 2.Zakres prac obejmuje m.in.: 1) prace budowlano-wykończeniowe związane aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz dostosowanie istniejącej łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2) instalacje elektryczne i oświetleniowe, 3) sieć komputerowa, 4) przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej, 5) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), 6) zmiana lokalizacji hydrantów wraz z przebudową fragmentu instalacji wodnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczną, na którą składają się: a) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ b) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami - załącznik 2a SIWZ; c) Opis Standardu stosowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie dla systemów okablowania strukturalnego IT budynkowych oraz systemów technicznych – załącznik 2b SIWZ. 4. Prace należy prowadzić w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, a także zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dla tej inwestycji decyzją pozwolenia na budowę nr 203/6740.1/2020 z dnia 4 lutego 2020, 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i w dokumentacji technicznej jak również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego opinią i postanowieniem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. 6. Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie zlokalizowany jest przy al. 3 Maja 1 w Krakowie. 7. Dostępność obiektu dla prac stanowiących przedmiot zamówienia: Wszystkie dni tygodnia w godzinach 06:00-22.00 8. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy (przed przystąpieniem do robót) przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram realizacji prac. 9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy tj. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach