Przetargi.pl
dostawa urządzeń sieciowych i zasilacza awaryjnego UPS dla IFJ PAN w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 31-342 Kraków, Radzikowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 662 83 87 , fax. 12 6628458
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  Radzikowskiego 152
  31-342 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 662 83 87, fax. 12 6628458
  REGON: 00032698300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifj.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa urządzeń sieciowych i zasilacza awaryjnego UPS dla IFJ PAN w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych i zasilacza awaryjnego UPS dla IFJ PAN w Krakowie, w tym: a) Zadanie nr 1 - dostawa urządzeń sieciowych; b) Zadanie nr 2 - dostawa urządzenia sieciowego; c) Zadanie nr 3 - dostawa zasilacza awaryjnego UPS; d) Zadanie nr 4 - rozbudowa infrastruktury informatycznej IFJ PAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A, 1B, 1C i 1D do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32415000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach