Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o., wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku nr 19 (obiekt zabytkowy), koszarowy, w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin – Nr 25/17/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 75 25, , fax. 81 551 95 36
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5
  08521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 75 25, , fax. 81 551 95 36
  REGON: 6145692000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o., wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku nr 19 (obiekt zabytkowy), koszarowy, w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin – Nr 25/17/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o., wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku nr 19 (obiekt zabytkowy), koszarowy, w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin – Nr 25/17/N 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: - Projekt Budowlany - Załącznik Nr 9; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 7; - Przedmiar Robót - załącznik Nr 6; - ogólne warunki umowy - załącznik Nr 5. 3. UWAGA: Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Obecność na wizji lokalnej będzie pomocna w poprawnym skalkulowaniu ceny oferty przez Wykonawców. Zainteresowani wykonawcy przed przystąpieniem do przygotowania ofert mogą dokonać wizji lokalnej budynku nr 19 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza. Zainteresowani wizją lokalną wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 07 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin - Twierdza, 08-530 Dęblin, ul. Saperów 5, (brama główna - biuro przepustek). Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest: p. Jerzy KOPACZ, tel. 261 515 262 4. UWAGA: Przeznaczenie budynku: budynek koszarowy nie pełniący funkcji budynku mieszkalnego, gdyż powierzchnia użytkowa do celów mieszkalnych nie stanowi połowy całkowitej powierzchni użytkowej. 5. Wymagania i zasady dotyczące realizacji niniejszego zamówienia określone są również w „Ogólnych warunkach umowy” – załącznik Nr 5 do SIWZ. Wymogi dotyczące zatrudnienia: 6.1. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy: - roboty remontowo - budowlane w zakresie: remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o., wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących czynności polegające na robotach remontowo - budowlanych w zakresie: remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o., wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 6.2. Zamawiający nie wymaga, aby osoby pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Sposób weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje dla Wykonawcy: 6.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy, odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 6.4. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca przedstawi zamawiającemu: 1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 6.1., a których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 6.1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 16.1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6.1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 6.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I); 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ - pkt I ). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a i nr 2 do SIWZ - pkt II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt III). Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 6a. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i składać się w szczególności z: 1.1. wypełnionego formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ; wraz z formularzem ofertowym Wykonawca złoży także: 1.2. oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2a do SIWZ); 1.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników (np. odpis z CEiDG, KRS, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, pełnomocnictwo); 1.4. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego); 1.5. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. 1.6. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dokumentacji technicznej ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy. 1.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Przed podpisaniem umowy wykonawca musi doręczyć potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odpowiedni dokument gwarancyjny. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca: 1. wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości i formie określonej w SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej); 2. przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach