Przetargi.pl
Transport frakcji odpadowych powstających na terenie ZZO w Wólce Rokickiej

Zakład Zagospodaorwania Odpadów w Wolce Rokickiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów , Wólka Rokicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48814510134, +48814510135 , fax. +48814510133
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodaorwania Odpadów w Wolce Rokickiej
  Wólka Rokicka 100
  21-100 Lubartów , woj. lubelskie
  tel. +48814510134, +48814510135, fax. +48814510133
  REGON: 365058382
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport frakcji odpadowych powstających na terenie ZZO w Wólce Rokickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport frakcji odpadowych powstających na terenie ZZO w Wólce Rokickiej. Odpady powstające w instalacji będą przewożone przez Wykonawcę do instalacji je przetwarzającej mieszczącej się w Chełmie, przy ul. Fabrycznej 6. Długość trasy w jedną stronę to 90 km. Ładunek stanowić będą odpady palne o kodach 19 12 12 i 19 12 10 będące wynikiem sortowania odpadów komunalnych. Odpady w formie luźnej nie zbelowanej ładowane będą przez zamawiającego przy pomocy ładowarki teleskopowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100Lubartów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania minimum 3 transportów dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenia na transport odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 10

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach