Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59, , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, , fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie. 2. Przedmiot zamówienia polega w szczególności na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Domu Studenckiego Żeńskiego KUL, poprzez wykonanie robót budowlanych wynikających ze zmian projektowych związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1D, wynikających z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz z wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu robót budowlanych koniecznych do wykonania znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, która obejmuje swoim zakresem w szczególności następujące prace: a) Roboty budowlane: - roboty rozbiórkowe istniejącej zabudowy pionów elektrycznych, wykonanej z płyt GK, - wykonanie systemowej zabudowy pionów instalacyjnych z płyt GKF EI 60, - drzwiczki rewizyjne - dostawa i montaż, - wykonanie obudowy klap p.poż., - wykonanie zabudowy (promatem REI 120) wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowego do pomieszczenia rozdzielni głównej, - zasypanie zagłębienia kanału wentylacyjnego, - wymiana okna recepcji na okno o odporności EI 30, - wykonanie sufitu podwieszanego, - dostawa i montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych, zewnętrznych do hydroforni, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, - dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni rur ocynkowanych (rury instalacji hydrantowej), - wykonanie uszczelnień pożarowych na przejściach instalacji (projektowanych i istniejących) przez granice stref pożarowych, - wywiezienie i utylizacja odpadów. b) Instalacje SAP i DSO: - rozbudowa i modernizacja systemu DSO, - wykonanie sterowania elektrotrzymaczem wraz z jego dostawą i montażem w oknie w recepcji EI30, - montaż gniazd dla czujek termiczno-optycznych systemu sygnalizacji pożaru (czujki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, kable, podstawy do czujek oraz wskaźniki zadziałania, dostarcza Wykonawca), - przeprogramowanie systemu DSO i SAP po dodaniu nowych elementów. - aktualizacja scenariusza p.poż., matrycy sterowań oraz instrukcji bezpieczeństwa wraz z nowym oznakowaniem znakami ppoż. budynku. c) Roboty sanitarne: - dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu piwnicy dla potrzeby chłodzenia systemu DSO, - izolacja (otulina z PE) oraz zabudowa instalacji wodociągowej DN80 płytami GK w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy. d) Instalacja elektryczna: - wykonanie instalacji zasilającej dla klimatyzatora w pomieszczeniu DSO, - wykonanie prób i pomiarów. 4. Zamawiający informuje, w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowalnych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania oferty, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na własny koszt zlikwidować teren budowy i doprowadzić teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 6. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest, do przetworzenia, unieszkodliwienia i/lub magazynowania wszystkich materiałów pozostałych po robotach budowlano-instalacyjnych w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zm.), a także postępowaniem zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Wytworzone odpady Wykonawca powinien przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia określonych rodzajów odpadów – przekazanie takie powinno każdorazowo zostać potwierdzone na odpowiednim do tego dokumencie. 7. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie realizowanej umowy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych robót budowlanych, o wartości przedstawionej w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązanych będzie do przedstawienia przed podpisaniem umowy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony zgodnie z powyższymi wymaganiami. 8. Termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonany przedmiot umowy. Rozliczenie robót nastąpi, w oparciu o fakturę, która może zostać wystawiona wyłącznie w przypadku wykonania przez Wykonawcę całości robót, Zamawiający przez wykonanie robót uzna dzień, w którym obydwie strony dokonają sporządzenia i podpisania protokołu odbioru robót. 9. Zamawiający żąda, aby minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone wyposażenie wynosił 5 lat liczony od dnia odbioru robót budowlanych. 10. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót dołączone do opisu przedmiotu zamówienia stanowią jedynie materiał pomocniczy. Podstawą do określenia ceny ofertowej przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekt robót dodatkowych i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej. 12. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniu jej ceny Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną budynku położonym przy ul. Konstantynów 1D, 20-950 Lublin, w którym mają być wykonywane roboty budowlane. Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z następującą osobą Panem Waldemarem Matłaszewskim nr tel.: 81 445 32 19. 13. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie obiektu, w którym w tym czasie będą mieszkali studenci KUL. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób, który nie utrudni ani nie umożliwi wykonywania zadań przez pracowników Zamawiającego oraz osób przebywających (mieszkających) w budynku. 14. Zamawiający informuje, iż w związku z tym iż roboty budowlane prowadzone będą w ramach dostosowania tj. remontu obiektu budownictwa mieszkaniowego zbiorowego zamieszkania, Wykonawca będzie mógł zastosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Ponadto Zamawiający podkreśla, iż w przypadku robót w zakresie modernizacji hydroforni stawka podatku VAT nie ulega obniżeniu. 15. Zamawiający informuje, iż obiekt, na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia znajduje się w dyspozycji innego Wykonawcy tj. Konsorcjum firm: ,,T4B’’ Sp. z o. o. i T4B Budownictwo Sp. z o. o., który również wykonuje na nim roboty budowlane polegające w szczególności na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Domu Studenckiego Żeńskiego KUL, poprzez wykonanie robót budowlanych wynikających między innymi z zaleceń wskazanych w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 27 grudnia 2004 roku znak MZ-5580/171-6/04, w Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony pożarowej oraz Postanowieniach Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a także zgodnie ze wskazaniami podstawowego projektu przebudowy przedmiotowego budynku, do którego obecnie zostały wprowadzone zmiany. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie miał obowiązek przestrzegać zasad wykonywania robót budowlanych ustalonych wspólnie z w/w Wykonawcą. 16. Wykonawca w przypadku ingerencji w instalację wykonaną przez obecnego na terenie budowy Wykonawcę, przejmuje na siebie obowiązek gwarancji za całą instalację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach