Przetargi.pl
Dostawa instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22300 Krasnystaw, ul. Zamkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576 37 55, , fax. 82 576 37 55
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
  ul. Zamkowa 1
  22300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576 37 55, , fax. 82 576 37 55
  REGON: 16585000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zestaw sztućców 2) zestaw garnków 3) zestaw noży kuchennych 4) drobny sprzęt produkcyjny: komplet desek 5) kuchenka indukcyjna 6) pakowarka próżniowa 7) naświetlacz do jaj 8) tace kelnerskie 9) wagi pomiarowe 10) miarki, dzbanek 11) naczynia kuchenne: miski i półmiski kuchenne ze stali nierdzewnej 12) drobny sprzęt kuchenny: tasak; siekacz do mięsa 13) owoskop 14) drobny sprzęt produkcyjny: zestaw tarek do rozdrabniania warzyw i owoców 15) blender 16) drobny sprzęt kuchenny -tłuczek 17) wyposażenie pracowni gastronomicznej-patelnia 18) drobny sprzęt kuchenny -cedzak/durszlak 19) robot kuchenny wieloczynnościowy 20) sous vide - urządzenie do gotowania w niskich temperaturach 21) brytfanna emaliowana 22) zastawa stołowa 23) sokowirówka 24) wózek kelnerski 25) mikser 26) bielizna stołowa 27) kostkarka do lodu 28) podgrzewacze do potraw i talerzy GN1/1 29) pojemnik GN1/1 30) kuchenka mikrofalowa 31) dozowniki i miarki do napojów 32) dystrybutor napojów zimnych 33) elementy dekoracji stołów 34) czajnik bezprzewodowy 35) ceramika żaroodporna: naczynie do zapiekania ceramiczne 36) ceramika żaroodporna: kokilki do zapiekania 37) szkło szerokiego zastosowania: salaterki 38) rozwiązania zapewniające systematyczność utrzymania w czystości bielizny stołowej: pralko-suszarka 39) rozwiązania zapewniające systematyczność utrzymania w czystości bielizny stołowej: stacja do prasowania 40) chłodziarko-zamrażarka 41) zestaw do carvingu -wyposażenie nauczyciela 42) zestaw do carvingu 43) garnek do gotowania ryżu 44) maty bambusowe, pałeczki 45) komplet do spożywania sushi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ) zaparafowany przez Wykonawcę, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP, dokumenty, z których wynikać będzie że osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę jest/są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (w przypadku jeżeli nie wynika to z odpisów)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach