Przetargi.pl
1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48(81)7464844, +48(81)7510060, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 431020150
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga). Zakresem przedmiotu zamówienia jest: Dla części pierwszej: Droga gminna nr 106097L, która stanowi dojazd do gruntów rolnych znajduje się w m. Rudnik i zakres modernizacji obejmuje odcinek od km 0+002,37 do km 0+946,00. Projektowana modernizacja (przebudowa) powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe - wykonanie remontu/przebudowy istniejącej nawierzchni drogi w technologii mas bitumicznych, - regulacja wysokościowa (w górę) istniejących krawężników i obrzeży na ławie betonowej - przebrukowanie (regulacja w górę) istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów, - wykonanie opaski bezpieczeństwa wraz ze zjazdami z kostki betonowej, - odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, - wykonanie pobocza umocnionego kruszywem gr. 15 cm, - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw. Cały opracowywany odcinek drogi gminnej nr 106097L zaprojektowano maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi jako podbudowy pod projektowane wzmocnienie. Początek kilometracji założono w osi drogi gminnej nr 106096L. Na początkowym odcinku tj. od km rob. 0+002,37 do km rob. 0+037,82 zaprojektowano prawostronną opaskę bezpieczeństwa z kostki betonowej o szer. 1,2 m. Na dalszym odcinku od km rob. 0+037,82 do km rob. 0+845,82 zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącym przekrój uliczny z jezdnią o szer. od 5,5m do 6,0m. W ramach modernizacji na w/w odcinku drogi przewidziano regulację istniejących zjazdów oraz chodników ( wraz z obramowaniem), a w szczególności korektę wysokościową objęty został odcinek występowania zastoisk wód opadowych tj. km rob. 0+578 do km rob. 0+775. Końcowy odcinek opracowania tj. od km rob. 0+845,82 do km rob. 0+946,00 obejmuje wzmocnienie jezdni drogi gminnej oraz odtworzenie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy o szer. 2x0,75 cm. Na całym odcinku modernizacji (przebudowy) zaprojektowano wzmocnienie w taki sposób aby zasadniczo wysokość krawężnika obramowującego chodnik wynosiła nie mniej niż 6 cm. Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.1 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Dla części drugiej: Droga gminna wewnętrzna, która stanowi dojazd do gruntów rolnych położona jest na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały. I obejmuje kilometraż od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy użyciu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1, - korektę wysokościową niwelety drogi poprawiającą jej płynność przebiegu przy użyciu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego, - roboty wykończeniowe, - wykonanie nowego oznakowania pionowego Początek projektowanej do modernizacji (przebudowy) drogi gminnej wewnętrznej przewidziano w km rob. 0+000,00 tj. dowiązanie do istniejącej krawędzi nawierzchni zjazdu. Na całym odcinku tj. od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (do końca opracowania) projektuje się jezdnię o szer. 3,50m i pochyleniu jednostronnym 2% (w prawo). Na odcinkach od km rob. 0+471,23 do km rob. 0+496,23 po stronie lewej oraz od km rob. 0+674,13 do km rob. 0+700,13 po stronie prawej zaprojektowano mijanki o łącznej szerokości jezdni 5,0 m. Trasa projektowanej do przebudowy drogi wewnętrznej składa się z odcinków prostych i łuku poziomego. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej załomów zestawiono w części rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podłużny). Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 2). Szczegółowy zakres robót dla tej części zadania określa załącznik nr 1.2 do SIWZ (projekt wykonawczy, SST). Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zamieszcza przedmiar robót , jednak ma on charakter pomocniczy. Powyższe zadania są realizowane z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego o ochronie gruntów rolnych i leśnych jednostkom samorządu terytorialnego na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach