Przetargi.pl
Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z przebudową i podłączeniem trzech generatorów azotu do istniejącej instalacji w budynku ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z przebudową i podłączeniem trzech generatorów azotu do istniejącej instalacji w budynku ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z przebudową i podłączeniem trzech generatorów azotu do istniejącej instalacji w budynku Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, gdzie opisane są wymagania Zamawiającego odnośnie zakresu robót dotyczących przedmiotu zamówienia. Ponadto znajdują się tam załączniki: Załącznik nr 1 Rzut pomieszczeń laboratorium – aktualne i docelowe rozmieszczenie generatorów azotu oraz rozmieszczenie urządzeń zasilanych azotem – spektrometrów oraz Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna - Zdjęcia istniejącego stanu technicznego oraz posiadanych urządzeń. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń obecnie funkcjonującego laboratorium,  uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,  wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót),  dostawy, montaż i uruchomienie instalacji. 4. Realizacja potrzeb inwestycyjnych Zamawiającego będzie wykonana w jednym etapie inwestycyjnym. 5. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Lublinie przy ul. Konstantynów 1J w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii, w budynku Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 6. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniu jej ceny Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną budynku w którym mają być wykonywane prace projektowe oraz roboty budowlane położonym przy ul. Konstantynów 1J, Lublin. Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z następującymi osobami: Magdalena Staniszewska nr tel.:81 454 56 21 lub 81 454 56 35. 7. Zamawiający żąda, aby minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił nie mniej niż 24 miesiące. 8. Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie obiektu, w którym będą mogły w tym czasie trwać prace naukowe. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób, który nie utrudni ani nie umożliwi wykonywania zadań przez pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach