Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-332 Zielona Góra, Partyzantów
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 329 17 00, , fax. 683 291 713
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
  Partyzantów 42
  65-332 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 329 17 00, , fax. 683 291 713
  REGON: 44800000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3 (zwanego dalej OSR Niesulice). Zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stanowiącej załącznik do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość, należytą staranność, a także za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca będzie realizował przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie pisemnej akceptacji zamawiającego dla proponowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzając zagrożenia dla osób przebywających na terenie obiektu. Zaleca się w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu zamawiającego. Zamawiający zapewni potencjalnym wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektu i udostępni informacje niezbędne do sporządzenia oferty. Termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie z zamawiającym. Rozliczenia robót następować będą na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego, a płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowego odbioru robót. W przypadku, gdy wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiotowe zamówienie zatrudnia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, muszą wobec niej zostać spełnione następujące warunki: 1/ zatrudnienie każdej z osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia musi obejmować cały okres trwania umowy, której przedmiotem jest realizacja niniejszego zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 2/ zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. Wykonawca nie może powierzyć przedmiotowych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez wiedzy zamawiającego. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia w części lub całości osobom lub podmiotom trzecim. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGK 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001 z adnotacją: „Wadium – Zamówienie publiczne nr PO VII WB 261.3.2020”. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zwrot wadium nastąpi zgodnie zapisami określonymi w ustawie Pzp. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, zamawiający uzna, że wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile jest to konieczne i nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów. 4. Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał gwarancji/poręczenia, jeśli wykonawca wnosi wadium w formie innej niż pieniężna. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach