Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie remontu dachu siedziby Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4251161 , fax. 091 4251096
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Arkońska 45 45
  71-470 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4251161, fax. 091 4251096
  REGON: 01581798500096
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu dachu siedziby Zachodniopomorskiego OW NFZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu siedziby Zachodniopomorskiego OW NFZ (remont docieplenia i pozostałych elementów dachu). Przedmiotowe roboty wymagaja jedynie zloszenia do Urzędu Miasta o zamiarze wykonania robót. Specyfikacja robót do wykonania zawarta została w załącznikach do SIWZ, tj: 1) projekt architektoniczno-budowlany remontu docieplenia i pozostałych elementów dachu (branża architektura), 2) przedmiar robót, 3) STWiOR, 4) projekt architektoniczno-budowlany remontu docieplenia i pozostałych elementów dachu (informacja BIOZ) Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane, w minimalnym wymiarze 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru prac i gwarancja obejmować będzie zarówno wykonane roboty, jak i użyte materiały. Wykonawca realizować będzie przedmiotowe roboty budowlane partiami w poszczególnych pokojach w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość niezakłóconego funkcjonowania (maksymalnie po 2-3 pokoje w jednym ciągu, prowadzenie prac o szczególnym natężeniu hałasu tylko po godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. w dni robocze po godzinie 16.00, natomiast gotowość wykonywania robót w soboty, niedziele i dni świąteczne wymagać będzie każdorazowo ustnego powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie organizacja placu robót, a w szczególności: 1) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, tj. odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót, 4) konieczność bieżącej utylizacji lub zagospodarowania odpadów. Roboty z uwagi na charakter obiektu, należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z przestrzeganiem zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokościach. Zamawiający zapewnia zamykane pomieszczenie do składowania materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania wszystkich części przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wykonania wszystkich robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej, 2) kierowania robotami w wymaganym zakresie przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, 3) realizacji zadania przy użyciu materiałów zgodnych z Polskimi Normami lub posiadających certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii, dopuszczonych do obrotu na terenie Państwa Polskiego, 4) wykonywanie robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach