Przetargi.pl
Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego w budynku Kliniki Okulistyki na cele c.o., c.w.u. i wentylacji zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej i kolektorów słonecznych w SPSK 2 PUM w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4661086 , fax. 091 4661113
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4661086, fax. 091 4661113
  REGON: 00028890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego w budynku Kliniki Okulistyki na cele c.o., c.w.u. i wentylacji zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej i kolektorów słonecznych w SPSK 2 PUM w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego w budynku Kliniki Okulistyki na cele c.o., c.w.u. i wentylacji zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej i kolektorów słonecznych w SPSK 2 PUM w Szczecinie wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami i robotami budowlanymi. Modernizacja węzła cieplnego obejmuje wymianę wszystkich urządzeń technologicznych łącznie z rurarzem oraz wymianą wszystkich instalacji oraz sieci przebiegających przez pomieszczenia piwniczne integralnie związane z węzłem jak również likwidację wszystkich nieczynnych instalacji przebiegających przez te pomieszczenia wraz z doprowadzeniem tych pomieszczeń do właściwego stanu z punktu widzenia Prawa Budowlanego. Przedmiot zamówienia ma na celu stworzenie funkcjonalnego układu: - węzła wymiennikowego centralnego ogrzewania - węzła wymiennikowego na cele grzewcze wentylacji i klimatyzacji - węzła wymiennikowego ciepłej wody użytkowej zasilany energią cieplną z kolektorów słonecznych oraz z miejskiej sieci cieplnej - węzeł podgrzewu ciepłej wody użytkowej zasilany energią cieplną z kolektorów słonecznych - węzeł podgrzewu cieplej wody użytkowej zasilany energią cieplną z miejskiej sieci cieplnej - wykonanie budowlanego remontu pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem niezbędnej izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych po stronie zachodniej budynku Okulistyki - wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej - wykonanie instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach - wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych - dostawa i montaż na gotowej konstrukcji kolektorów słonecznych Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: I. Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe 1. Demontaż istniejących urządzeń technologicznych i instalacji 2. Posadzkę do warstwy gruntu oraz podjazd po stronie zachodniej budynku - podjazd do Magazynu Głównego 3. Zbicie tynku oraz cokołu ściany zewnętrznej 4. Betonowe ścianki studzienki 5. Ściany i stropy w miejscach przebić 6. Konstrukcje wsporcze stalowe II. Prace budowlane nowe 1. Dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej o kl. ogniowej EI 60 2. Wykonanie studzienki schładzającej 3. Likwidacja otworów w stropach i ścianach 4. Wykonanie nowych tynków 5. Położenie płytek na ścianach i posadzkach 6. Malowanie ścian i stropów 7. Wykonanie izolacji ściany zachodniej budynku Kliniki Okulistyki 8. Wykonanie nowego podjazdu o nawierzchni z kostki betonowej od strony zachodniej - wjazd do magazynu głównego SPSK-2 IV. Instalacje sanitarne 1. Instalacje wody zimnej 2. Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 3. Kanalizacji sanitarnej 4. Wykonanie nowej instalacji sanitarnej w obrębie remontowanej ściany zewnętrznej - zachodniej 5. Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 6. Instalacje węzła na cele, co, cwu i wentylację, klimatyzację w układzie szeregowo-równoległym, wymiennikowym 7. Dostawa i montaż 24 sztuk kolektorów słonecznych 8. Instalacje rurowe od kolektorów do węzła cieplnego V. Instalacje elektryczne 1. Oświetlenia ogólnego 2. Oświetlenia awaryjnego 3. Gniazd wtykowych 4. Ochrona przeciwporażeniowa 5. Połączenia wyrównawcze 6. Automatyka VII. Ochrona przeciwpożarowa - wymagana odporność ogniowa elementów zgodnie z projektem przy założeniu odporności ogniowej EI 60
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 13.000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2.pum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach