Przetargi.pl
Przebudowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górzyca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 109 - ETAP I

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górzyca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 109 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy chodnika i zatok autobusowych w m. Górzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe w tym: rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm wraz z wywozem gruzu na bazę OD w Gryficach, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm w wywozem na bazę OD w Gryficach, ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm, rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, karczowanie pni o średnicy 76-100cm z zasypaniem wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem; wykonanie koryta głębokości 10cm na poszerzeniach jezdni lub chodnika o szer. do 2,5m w gruncie kat. II-IV, wykonanie koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach jezdni lub chodnika o szer. 2,5m w gruncie kat. II-IV, wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu; wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej, najazdowe prefabrykowane, na łukach łukowe prefabrykowane, spoina wypełniona zaprawą cementowo - piaskową lub podobną wraz z uzupełnieniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni, ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, ustawienie obrzeża betonowego o wym. 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu, wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem stalowym typu Acodren typu ciężkiego, wcinka - odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PCW o średnicy zew. 160mm; wykonanie oznakowania w postaci: słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych, pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie; roboty wykończeniowe w tym: ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III oraz humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332609
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdw.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach