Przetargi.pl
sukcesywne dostawy drobiu, wędlin drobiarskich, podrobów, wyrobów garmażeryjnych drobiowych

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3552010 , fax. 094 3552011
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  ul. C. K. Norwida 3 3
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3552010, fax. 094 3552011
  REGON: 33039239000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niwa.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy drobiu, wędlin drobiarskich, podrobów, wyrobów garmażeryjnych drobiowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa drobiu, wędlin drobiarskich, podrobów, wyrobów garmażeryjnych drobiowych z grupy 1511 i 1513 wg kodów CPV w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności a w szczególności: a. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, b. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, c. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, d. rozporządzenia (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. EU L70/1, z dnia 16.03.2005 r.) e. rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31/1, z dnia 01.02.2002 r.), f. rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (dz. Urz. UE L139/1, z dnia 13.11.2004 r.), g. rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139/55, z dnia 30.04.2004 r.), h. rozporządzenia (WE) 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L191/1, z dnia 30.04.2004 r.), i. rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L384/4, z dnia 13.11.2004 r.), 3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez zamawiającego w zamówieniu - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych produktów. Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania dostarczonego towaru) przysługuje właściwemu miejscowo (dla zamawiającego lub wykonawcy) laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub WIJHARS (w tym trzykrotnie na koszt wykonawcy) celem określenia jakości zdrowotnej i handlowej dostarczanych towarów. Przy pobieraniu prób żywności obecny będzie przedstawiciel Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w terminie do dnia 21 lipca 2011 r. do godz. 10.00 w wysokości: a/ Zadanie nr 1 - 2000,00 PLN, b/ Zadanie nr 2 - 2000,00 PLN. 2. Wadium można wnieść w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BGŻ SA Oddział Kołobrzeg 73 2030 0045 1110 0000 0049 3200 z adnotacją wadium w postępowaniu na dostawy drobiu. Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzony odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub potwierdzony przez Wykonawcę inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kwoty wadium załączony do oferty. WADIUM MUSI BYĆ WPŁACONE NA TYLE WCZEŚNIE, ABY W TERMINIE SKŁADANIA OFERT KWOTA WADIUM ZNAJDOWAŁA SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO. 4. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, lub zdeponować dokument wadium przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy zapoznać się z przypisem zamieszczonym w Załączniku nr 2 - Formularzu Ofertowym. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niwa.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach