Przetargi.pl
Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – przebudowaulic: Szewska, Kozia, Spichrzowa, Sambora w Starogardzie Gdańskim

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 306 006 , fax. 585 306 111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 306 006, fax. 585 306 111
  REGON: 52524000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – przebudowaulic: Szewska, Kozia, Spichrzowa, Sambora w Starogardzie Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotemzamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegająca na przebudowie ulic: Szewska, Kozia,Spichrzowa, Sambora w Starogardzie Gdańskim, co stanowi III etap przebudowy ulic w ramach zadaniainwestycyjnego o nazwie: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. 2.2. Zakres zamówieniaobejmuje: a) roboty branży drogowej – przebudowa istniejących nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem oznakowania docelowego; b) budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz zpodłączeniem rur spustowych z przyległych do pasa drogowego nieruchomości, w wycenie należy równieżuwzględnić koszt wymiany istniejącej kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej w w/w ulicach na kanałydeszczowe z rur PP 315 wraz z wymianą istniejących studni rewizyjnych.; c) budowę i przebudowę siecikanalizacji sanitarnej wraz przyłączami; d) budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami; e)usunięcie kolizji sieci teletechnicznej; f) budowę oświetlenia; g) wykonanie monitoringu – należyzrealizować w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz uzyskać stosowne zezwolenie (zgłoszenie lub pozwolenie nabudowę). Należy przewidzieć dwie kamery obrotowe oraz kanał technologiczny technologiczny 2x fi 110 nacałej długości modernizowanych ulic wraz z przejściami w obrębie skrzyżowań oraz studzienkamirewizyjnymi w odstępach co ok. 100 m. Wstępna lokalizacja kamer oraz minimalne wymagania dlamonitoringu na załącznikach; h) elementy małej architektury: ławki – 2 szt., kosze – 4 szt., stojaki dlarowerów typu U – 5 szt. 2.3. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznejbędącej załącznikiem do SIWZ. Załączona dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę wszystkich ulicw rejonie Śródmieścia. Do wyceny należy przyjąć roboty związane z przebudową w/w ulic w zakresieokreślonym na załączniku graficznym. 2.4. Zrealizowany obiekt powinien uwzględniać wymagania wzakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W celu prawidłowej wyceny należy uwzględnić m.in.koszt płyt integracyjnych kamiennych w obszarze przejść dla pieszych . 2.5. Uwaga: a) Zamawiającywprowadza zmianę w odniesieniu do dokumentacji technicznej polegającą na zmianie nawierzchni wchodnikach z płytek chodnikowych betonowych 30x30 na płyty płomieniowane kamienne szare 50x50 cmoraz zmianie w podbudowie jezdni ulic z w-wy odsączającej z piasku grub. 20 cm na w-wę mieszankistabilizowanej cementem C 3/4 grub. 20 cm, b) W celu właściwej wyceny oferty należy zwrócić szczególnąuwagę na zapis rozdziału 11 SIWZ „Sposób obliczenia ceny” c) W trakcie realizacji inwestycji w pasachdrogowych objętych w/w zadaniem gestorzy sieci energetycznej Energa-Operator, gazowej – GazowniaTczew będą prowadzić roboty związane z przebudową swoich sieci. W celu sprawnej realizacji zadaniawykonawca inwestycji drogowej przejmie odpowiedzialność za plac budowy oraz będzie koordynatoremrobót branżowych ze swoim zakresem. Harmonogram robót należy sporządzić w uzgodnieniu z gestoramisieci, w tym spółką Star-Wik Starogard Gd. Do obowiązku wykonawcy należał będzie także odbiórjakościowy robót branżowych w zakresie jakości zagęszczenia gruntów. Dla robót realizowanych w oparciu otożsame pozwolenie na budowę (tj. dla robót związanych z przebudową sieci gazowej oraz wod-kan.Wykonawca inwestycji drogowej udostępni również dziennik budowy oraz jest zobowiązany doprzygotowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie branże objęte realizacjąw ramach tej inwestycji; d) Bezpośrednim płatnikiem za wykonanie robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z przyłączami jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiKSpółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach