Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych, niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555 , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych, niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 (cztery) części i obejmuje dostawę: 1)Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych. 2)Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych. 3)Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski). 4)Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych. 3.Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części został określony w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4) konieczne jest spełnienie wymagań ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) zwaną dalej „ustawa o wyrobach medycznych”. 5.Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych. 6.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 7.Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1)Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (4 części). 2)Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 3)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 4)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach