Przetargi.pl
„Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” i „Modernizacja zasobów komunalnych” – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 52 wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 306 006 , fax. 585 306 111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 306 006, fax. 585 306 111
  REGON: 52524000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” i „Modernizacja zasobów komunalnych” – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 52 wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotemzamówienia jest realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającej na opracowaniu kompletnejdokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót remontowo-budowlanych w budynkumieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 52 (jednostka geodezyjna miasto Starogard Gdański, obręb 16, dz. nr 236/1) wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego onazwie: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” oraz „Modernizacja zasobów komunalnych”. 2.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje: a) Wykonanie dokumentacji projektowej wzakresie wymaganym do „zgłoszenia wykonania robót budowlanych” Staroście Starogardzkiemu iprzekazanie jej również Zamawiającemu w wersji papierowej 2egz. i elektronicznej, b) Dokonanie„zgłoszenia wykonania robót budowlanych” Staroście Starogardzkiemu w imieniu Zamawiającego orazuzyskanie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłaszane roboty oraz wszystkich uzgodnień i pozwoleńwymaganych prawem, c) Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w postaci przedmiarów i kosztorysówofertowych robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w wersji papierowej 2szt. ielektronicznej 1szt. d) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, e)dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowegozamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i pozostałymi dokumentami min.umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, a także zgodna zwszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; f)zagospodarowanie terenu powinno być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Starogard Gdański dla wskazanej lokalizacji (wymagane uzgodnienia z gestoramisieci jeśli będzie taka konieczność); g) konieczna wizja lokalna w terenie przed przystąpieniem do pracprojektowych. 3. Zakres robót budowlanych : a) część I – Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu GdańskiegoRemont klatki schodowej wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana parapetówwewnętrznych i zewnętrznych, przetarcie i naprawa istniejącego tynku z zeskrobaniem istniejącej farby,wykonanie gładzi gipsowej na istniejących tynkach, malowanie elewacji farba silikonową, wymianatabliczek z adresem, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych, Remont dachu i kominówWymiana deskowania dachu ok. 45% powierzchni, Wymiana izolacji dachu z papy, wymiana łat i kontrłat,wymiana pokrycia z płyt bitumicznych i blachy trapezowej na podłożu z desek na pokrycie z blachydachówkowej powlekanej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej nablachę powlekaną, wraz z uchwytami rynnowymi i rurowymi, przemurowanie kominów z cegły wraz zmontażem nowych nakryw betonowych, dociepleniem i otynkowaniem, wywóz i utylizacja gruzu imateriałów rozbiórkowych, Budowa zaplecza rekreacyjnego wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6 cm,wraz z podbudową i obrzeżami – 60 m2, montaż elementów małej architektury: 4 ławki parkowe i kosz naśmieci – 1 szt.. urządzenie terenu przyległego zielenią, b) część II – Modernizacja zasobów komunalnych.Modernizacja lokalu nr 7 o pow. 79,7 m2 wymiana systemu ogrzewania z węglowego (piece) na gazowe (piec dwufunkcyjny c.o. i c.w.) zgodnie z posiadanym przez Inwestora pozwoleniem na budowę, wykonanieinstalacji centralnego ogrzewania, Wymiana stolarki okiennej drewnianej z odtworzeniem istniejącychelementów zdobień tak, aby mogły one swoim wyglądem w pełni nawiązywać do pierwowzoru, wymianastolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej,wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, wymiana podłóg wraz z podbudową i izolacją wpomieszczeniach kuchni, przedpokoju, wc i pokoju od strony podwórka, zaprawianie i szpachlowanie bruzdpo robotach elektrycznych, uzupełnienie i wymiana uszkodzonych tynków oraz przetarcie i naprawaistniejącego tynku z zeskrobaniem istniejącej farby, gruntowanie i wstępne malowanie ścian i sufitów farbąpodkładową. 4. Na etapie realizacji robót budowlanych należy wykonać: a) przejęcie od Zamawiającegoplacu budowy; b) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia robót i pełnej obsługi geodezyjnej; c) zapewnieniekierownictwa budowy w zakresie niezbędnych branż przez osoby posiadające wymagane uprawnieniabudowlane; d) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacjiprojektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i SpecyfikacjąIstotnych Warunków Zamówienia; e) dostawę i montaż elementów małej architektury; f) wykonanie robótpomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z naprawąewentualnych uszkodzeń; g) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów,badań i sprawdzeń; h) przygotowanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej, zawierającejdokumentację z pomiarami geodezyjnymi (jeżeli jej wykonanie będzie konieczne) oraz operatemzawierającym zestawienie min. badań, protokołów, atestów wbudowanych materiałów i urządzeń, itp.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentacje powykonawczą i instrukcje użytkowania w językupolskim; i) wykonanie innych prac wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego, uzgodnieńopracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów: j) wywóz iutylizacja materiałów z rozbiórki, zgodnie z ustawą o odpadach; k) przy wykonywaniu robót należy stosowaćwyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. PrawoBudowlane; l) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowaniaurządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu; m) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektoranadzoru/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; n) zamawiającyinformuje również, iż Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, atakże zapewnić warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych, utrzymywać ład iporządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót; o) wykonanie i montaż 1 tablicypamiątkowej o współfinansowaniu inwestycji z środków unijnych na obszarze realizowanej inwestycji po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji tablic z Zamawiającym. 5. Załączony do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazieprojektowania niezbędnych zmian PFU proponowanych przez Wykonawcę, jedynie po uzyskaniu akceptacjiZamawiającego. Służy również do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych iprzygotowania oferty. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać nawartość niniejszego zamówienia publicznego. Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie inneczynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego zaprojektowania, wykonania i eksploatacjiprzedmiotu zamówienia. 45220000-5; dodatkowe przedmioty: 71000000-8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach