Przetargi.pl
Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny.

GMINA MŁODZIESZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MŁODZIESZYN
  ul. Wyszogrodzka 25
  96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie
  REGON: 750148354
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mlodzieszyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny.Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny w ramach której należy wykonać m. in.: Pełną renowację dzwonnicy, Remont ciągów komunikacyjnych z wymianą nawierzchni betonowej na kostkę granitową wraz z remontem schodów prowadzących do dzwonnicy, wyeksponowanie pomnika wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz ustawieniem tablicy informacyjnej.Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wartość: 1 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielnie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:a) Dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamib) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto łącznie w zakresie budowy /odbudowy/przebudowy/modernizacji nawierzchni z kostki granitowej/betonowej/kamiennej , gdzie jedna z tych prac musi mieć wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach