Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mała Wieś, Gmina Raciąż - Etap IV.

GMINA RACIĄŻ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RACIĄŻ
  ul. Kilińskiego 2
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  REGON: 130378048
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mała Wieś, Gmina Raciąż - Etap IV.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mała Wieś, Gmina Raciąż - Etap IV. Postępowanie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu: stolarki i ślusarki, tynków i okładzin, posadzki na gruncie, instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, instalacji elektrycznej (wewnętrzne linie zasilające, instalacja elektryczna wewnętrzna). W ramach robót przewiduje się wykonanie:1. Montaż drzwi wewnętrznych,2. Tynki i okładziny ścian wewnętrznych,3. Izolacje cieplne z wełny mineralnej i folii,4. Sufity podwieszane,5. Posadzka na gruncie (izolacja przeciwwilgociowa z papy i płyt styropianowych, folii, warstwy wyrównawcze z betonu, zbrojenie siatką),6. Instalacja wody7. Przyłącze wodociągowe 8. Instalacja elektryczna.2. Uzasadnienie braku podziału na części. Wobec szacunkowej wartości zamówienia może być ono zrealizowane nawet przez mikro/małego/średniego przedsiębiorcę. Mając na uwadze, że ustawa Prawo przedsiębiorców za Mikro przedsiębiorcę uznaje podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 000 000 euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000 euro, zamawiający uznał, że skala zamówienia umożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia nawet Mikro przedsiębiorcom również w przypadku nie przewidzenia udzielenia zamówienia w częściach. W związku z czym podział zamówienia na części nie poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć w nim udział. Zgodnie z uzasadnieniem do Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE jednym z celów obowiązującej dyrektywy było ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach