Przetargi.pl
Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy, gmina Michałowice

GMINA MICHAŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MICHAŁOWICE
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  REGON: 013269290
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy, gmina Michałowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30m x 62 m, na działce nr 101/1 obr. Granica, gm. Michałowice.2. Boisko, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie pokryte nawierzchnią z trawy syntetycznej. Zastosowana przez Wykonawcę trawa syntetyczna, będzie pozwalała na użytkowanie boiska o każdej porze roku. Trawa, o której mowa w niniejszym punkcie musi posiadać większą odporność na zużycie oraz zmienne warunki atmosferyczne, zapewniając jednocześnie wysoki komfort i bezpieczeństwo przy zachowaniu niskich kosztów pielęgnacji.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót architektoniczno-budowalnych oraz elektrycznych. 4. Wykonując Przedmiot umowy, Wykonawca uwzględni, że:1) teren działki, na której będzie zlokalizowane boisko jest częściowo zagospodarowany. Na terenie objętym niniejszą inwestycją istnieje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z trybunami, kontenery zaplecza sportowego, wiata gospodarcza oraz hala pneumatyczna z kortami tenisowymi;2) pole do gry będzie otoczone strefą bezpieczeństwa, w której znajdować się będą obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze oraz zadaszone wiaty;3) boisko otoczone będzie piłkochwytem o wysokości 5m, zapewniającym wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się poza terenem boiska.5. W zakresie branży architektoniczno-budowlanej Przedmiot umowy obejmuje m.in.: 1) roboty rozbiórkowe; 2)wycinkę drzew; 3)budowę boiska do piłki nożnej; 4)budowę obiektów małej architektury; 5)budowę zadaszonych wiat sportowych; 6)budowę piłkochwytów; 7)budowę utwardzeń terenu z kostki brukowej;8)przebudowę ogrodzenia; 9)wysiew trawników i nasadzenia zastępcze.6. W zakresie branży elektrycznej Przedmiot umowy obejmuje m.in.:1) zasilanie projektowanej rozdzielnicy ROB;2) montaż prefabrykowanych fundamentów pod słupy oświetleniowe;3) montaż słupów oświetleniowych o wysokości 12m;4) wykonanie instalacji oświetlenia boiska poprzez montaż opraw na słupach oświetleniowych o wysokości 12 m z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze źródłami LED;5) wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej;6) wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.7. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej dla boiska, o której mowa w ust. 3 powyżej:1) Zaprojektowany system nawierzchni syntetycznej będzie składał się z trzech składników: a) maty konstrukcyjno-amortyzującej ET;b) sztucznej trawy oraz c) wypełnienia z granulatu gumowego EPDM z recyklingu.2) Wybierając produkty Zamawiający zwróci szczególną uwagę na względy ekologiczne takie jak neutralność węglowa czy możliwość recyklingu sztucznej trawy. Ważną kwestią dla Zamawiającego jest zastosowanie produktów prozdrowotnych bezpiecznych dla przyszłych użytkowników. 3) Aby wyeliminować potencjalne szkodliwe oddziaływanie systemu nawierzchni syntetycznej na zdrowie użytkowników w szczególności dzieci i młodzieży oraz negatywne skutki dla środowiska naturalnego, zaprojektowany system nawierzchni winien spełniać wymagania zdrowotne i środowiskowe określone w przepisach prawa krajowego. 4) Zamawiający wymaga aby oferowany system nawierzchni syntetycznej spełniał wymagania rozporządzenia REACH 1907/2006 (WE) – ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, normy EN 71-3:2019 oraz bezpieczeństwa ekologicznego zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszą) bądź równoważne, a producent spełniał wymagania zarządzania ISO w zakresie energii (ISO 50001:2018) oraz środowiska (ISO 14001:2015).5) Zamawiający wymaga aby rodzaj zastosowanej sztucznej trawy był wykonany z mieszanki włókien monofilowych, prostych i teksturowanych co zmniejsza liczbę kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych powodując znaczące oszczędności w okresie użytkowania boiska. 6) Warstwa stabilizująco-amortyzująca ET oprócz właściwości amortyzujących stanowi także element konstrukcyjny podbudowy boiska. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu nawierzchni zaoferowanego w ofercie. Dobór systemu nawierzchni stanowi kryterium oceny ofert.8) W skład proponowanego systemu nawierzchni o minimalnych parametrach wchodzi: a) Typ: Warstwa stabilizująco-amortyzacyjna ET wykonana metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR, lepiszcza poliuretanowego i kruszywa mineralnego. Ze względów konstrukcyjnych nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej.b) Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,c) Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.9) Warstwa stabilizująco-amortyzacyjna ET, powinna posiadać minimalne parametry :a) Typ : wykonana metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR, lepiszcza poliuretanowego i kruszywa mineralnego. Ze względów konstrukcyjnych nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej.b) Grubość – min. 35 mm10) Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry :a) Metoda produkcji: tuftowana,b) Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego).c) Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 000 gd) Rodzaj i przekrój włókna:- PIERWSZE WŁÓKNO - włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókno monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu) w ilości min. 50%- DRUGIE WŁÓKNO - monofilowe teksturowane (kręcone) w ilości maks. 50%e) Grubość włókna- PIERWSZE WŁÓKNO – min. 300 µm- DRUGIE WŁÓKNO – min. 120 µmf) Ilość pęczków na m2 – min. 9 000g) Ilość włókien na m2 – min. 100 000 h) Skład włókna –100% polietylen (PE), i) Wysokość włókna ponad podkładem: 35 -40 mmj) Waga włókna na m2 – min. 1 300 gk) Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku11) Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład, którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.12) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wartości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia kilku badań laboratoryjnych dotyczących tego samego parametru Zamawiający przyjmie wartość mniej korzystną dla Wykonawcy.13) Zamawiający wymaga, aby dostarczony składniki systemu tj. mata elastyczna ET, trawa syntetyczna oraz wypełnienie EPDM recykling/techniczny zgodne były z niżej podanymi rozporządzeniami:a) Norma środowiskowa DIN EN 18035-7:2019;b) Rozporządzenie REACH 1907/2006 (WE) – ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO;c) Norma EN 71-3:2019.14) Zamawiający wymaga, aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu pochodził od tego samego dostawcy, który widnieje na raporcie z badań uwzględniającym wymagania rozporządzenia REACH, ateście PZH.8. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni:1) Trawa sztuczna, zasypana piaskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu;2) Warstwa ET, gr. 35mm;3) Warstwa wyrównawcza - miał kamienny 0-4/mm, gr. 3cm;4) Warstwa konstrukcyjna – Kruszywo łamane 0-31,5mm, gr. 20cm;5) Warstwa filtracyjna - Piasek, gr. 15cm;6) Grunt rodzimy.9. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie załączonej dokumentacji, określającej szczegółowy zakres:1) Projekt zagospodarowania terenu (branża budowlana i elektryczna);2) Projekt architektoniczno – budowlany (branża budowlana i elektryczna);3) Projekt techniczny (branża budowlana i elektryczna);4) Projekt wykonawczy (branża budowlana i elektryczna);5) STWiORB (branża budowlana i elektryczna);6) Przedmiar (branża budowlana i elektryczna);7) Zaświadczenie Starosty Pruszkowskiego znak WA.6743.2.10.2024.S.MKZ do zgłoszenia z dnia 19.01.2024 r. budowy wewnętrznej sieci elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie boiska na działce nr 101/10, obr. Granica, gm. Michałowice;8) Zaświadczenie Starosty Pruszkowskiego z dnia 29.01.2024 r. znak WA.6743.4.523.2023.I.AG o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy boiska do piłki nożnej, obiektów małej architektury, zadaszonych wiat sportowych, piłkochwytów na dz. nr ew. 101/10 w Granicy, gm. Michałowice;9) Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 23-G1/WP/05530 z dnia 23.11.2023 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A.;10)Umowa o przyłączenie do z PGE Dystrybucja S.A. nr 23-G1/UP/05530 z dnia 08.01.2024 r.;11)Decyzja nr 73/2024 z dnia 15.02.2024 r. na usunięcie 7 drzew;12)Decyzja nr 125/2024 z dnia 25.03.2024 r. wydłużenie terminu wycinki drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach