Przetargi.pl
Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich - I Etap

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli ogłasza przetarg

 • Adres: 66-006 Zielona Góra, Ochla - Muzealna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli
  Ochla - Muzealna
  66-006 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 001104411
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumochla.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich - I Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, w tym wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Obiekt objęty przedmiotowym zamówieniem jest obiektem zabytkowym.Lokalizacja inwestycji: Ochla ul. Górna 4 działka nr 153/1,153/2,153/4, 153/8, 156/2 (086201_1, obręb 0047 – Ochla)Klauzule generalne:a) Zamawiający będzie dopuszczał możliwość nieistotnych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. W razie wątpliwości zakłada się, że zmiany nieistotne to wszelkie zmiany także zmiany dotyczące przedmiotu zamówienie polegające na osiągnięciu tego samego celu w inny sposób niż wyraźnie opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). b) Program Funkcjonalno-Użytkowy nie został zaopiniowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W razie wątpliwości zakłada się, że wszelkie zmiany wynikające z zaleceń, sugestii, braku wyrażenia zgody ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze – wyrażone w jakiejkolwiek formie – stanowią dozwoloną przesłankę zmiany umowy (i mogą rodzić konsekwencje finansowe dla Stron umowy). c) W zakresie Odnawialnych Źródeł Energii dopuszczalne będzie zastosowanie innych form o efektywności ekologicznej i kosztowej nie gorszej niż założone w PFU.d) W zakresie usprawnień dla osób ze specjalnymi potrzebami – dopuszcza się zastosowanie innych ułatwień dla korzystania przez osoby niepełnosprawne (w przypadku braku zgody LWKZ).e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania nieistotnych zmian na etapie wykonawstwa oraz zatwierdzania rozwiązań pod względem estetycznym i kolorystycznym.Errata do PFU:Obiekt nie jest obiektem czynnym. Prace przy obiekcie nie muszą być wykonywane w czasie pracy muzeum.Prace nie muszą uwzględniać możliwości jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych i pracy muzeum (obiekt znajduje się w innym miejscu niż prowadzona jest bieżąca działalność muzealna).Lokalizacja inwestycji obejmuje także działkę: Ochla ul. Górna 4 działka nr 156/2 (086201_1, obręb 0047 – Ochla).Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelką dokumentację wbudowanych materiałów, potwierdzeń dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi dla danego typu obiektów. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.Dwór w Ochli (niem. Ochelhermsdorf) jest częścią dawnego założenia dworsko folwarcznego położonego w Ochli Górnej. Usytuowany jest w północno- zachodniej części wsi. Dwór wzniesiony w ostatnim dwudziestoleciu XVII w. (1684- 1687) jest jednym z ciekawszych przykładów śląskiego budownictwa barokowego.Będąc obiektem o prostej i dobrze wyważonej architekturze, a także o niezwykle czystym i funkcjonalnym układzie oraz bogatym wystroju wnętrza, stanowi jeden z wariantów rozwiązań XVII wiecznej siedziby szlacheckiej na Śląsku i jest jednym z nielicznych przykładów, które zachowały m.in. w niezmienionej formie sypialnie z wyodrębnioną alkową. Walory obiektu a zwłaszcza jego nowatorskie rozwiązanie wnętrz oraz symboliczna wymowa zdobiących je dekoracji zwraca uwagę na czynne zaangażowanie przy budowie fundatora - Ottona Fryderyka von Unruha.Dwór zwrócony jest fasadą na południe- zlokalizowany został na niewielkim wzniesieniu na północ od głównej drogi prowadzącej przez wieś, w pobliżu kościoła o średniowiecznej metryce. Obecnie pozbawiony jest swego pierwotnego otoczenia, utrwalonego na rysunku Wernhera, na którym od strony południowej widzimy przed dworem rozległy dziedziniec - podwórze otoczone z trzech stron budynkami gospodarczymi z wjazdami od wschodu i zachodu. Na tyłach dworu znajduje się piętrowy dom ( w nim najprawdopodobniej mieściła się kuchnia), wokół którego rozciąga się sad. Od strony zachodniej, za sadem i podwórzem gospodarczym, widoczny jest otoczony murem ogród. Dwór założony jest na planie prostokąta o wymiarach ok. 31x 16,5 m, a jego dwutraktowy trójdzielny układ powtarza się we wszystkich kondygnacjach. Według kryteriów funkcjonalnych pomieszczenia podzielić możemy na trzy zasadnicze grupy: zespół komunikacyjny usytuowany w partii środkowej, pomieszczenia mieszalne (po dwa apartamenty w przyziemiu i na piętrze) zlokalizowane w części zachodniej oraz zespół gospodarczo - mieszkalny we wschodniej części obiektu.Dwór barokowy w Ochli, jest budowlą jednorodną, która przetrwała w pierwotnej postaci. Jego architektura posiada czytelne związki ze sztuką Palladia oraz XVII w. pałacami francuskimi. Wzniesiony na rzucie prostokąta, jest budowlą dwukondygnacyjną, podpiwniczoną, nakrytą dachem czterospadowym. Z pierwotnego wyposażenia i wystroju zachowały się cztery kominki oraz bogata dekoracja sztukatorska z elementami roślinnymi i symbolicznymi przedstawieniami figuralnymi.Dworem na przestrzeni XVII- XX w. władało 18 rodów śląskich. Ostatnim właścicielem do 1945 r. był ogrodnik Albert Bohr. Po wojnie obiekt był użytkowany jako mieszkalny, podzielony na kilka osobnych mieszkań, od 1983 r. własność Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:Gabaryty budynku: długość x szerokość LxS= 31,84x17,76Wysokość do gzymsu: H1= 9,58 mWysokość do kalenicy: H2=18,65 mPowierzchnia całkowita: Pc= 1696,44 m2Powierzchnia użytkowa: Pu= 865,24 m2Powierzchnia podstawowa: Pp= 498,36 m2Powierzchnia konstrukcji: Pk= 705,62 m2Powierzchnia ruchu: Pr= 183,13m2Powierzchnia zabudowy: Pz= 625,50 m2Kubatura budynku: V= 8.446,70 m3Powierzchnia działek: Pdz= 0,33 haPrzyjęta wielkość możliwych przekroczeń: +/- 15%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 572).5. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja oraz poręczenie musi w swej treści zawierać następujące informacje:1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia,3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,4) przedmiot gwarancji lub poręczenia,5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy,6) kwotę gwarancji lub poręczenia,7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.6. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią zamawiającemu zatrzymanie kwoty wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, t.j. uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek.8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego nr83 1090 1535 0000 0001 0496 9704 prowadzony w Santander Bank Polska SA 1 Oddział w Zielonej Górze z dopiskiem „wadium – Pałac.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi wykonawca.9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć:1) wraz z ofertą - w wydzielonym, odrębnym pliku - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na na platformie zakupowej lub2) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na platformie zakupowej.10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej, jeśli wykaże on, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji, termomodernizacji, remoncie, remoncie konserwatorskim lub rewitalizacji obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto każde świadczenie.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże w, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane.Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm) i – jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Ww. osoba w myśl art. 37c. Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami powinna posiadać uprawnienia budowlane oraz posiadać doświadczenie polegające na tym, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach