Przetargi.pl
Dostawy wędlin wieprzowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Podmiejska 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957334500 , fax. 957334524
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim
  Podmiejska 17
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957334500, fax. 957334524
  REGON: 000320696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wędlin wieprzowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa artykułuPolska NormaJ.mSzacunkowa ilość zamówienia Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. /kg/Szacunkowa ilość zamówie nia OZ Słońsk /kg/Łączna ilość ZK i OZMielonka kanapkowaPN-A-82007kg20008502850Pieczeń rzymskaPN-A-82011kg8508001650Kiełbasa litewskaPN-A-82007kg22005002700Kiełbasa żywieckaPN-A-82007kg18008502650Kiełbasa szynkowaPN-A-86256kg22002502450Mielonka tyrolskaPN-A-82007kg180012003000Kiełbasa zwyczajnaPN-A-82007kg22008503050Kiełbasa gilowaPN-A-82007kg6008001400Kiełbasa rzeszowskaPN-A-82007kg250400650Kiełbasa śląskaPN-A-82007kg5506001150Kiełbasa krakowskaPN-A-82007kg8002501050Kiełbasa domowaPN-A-82007kg5008001300Kiełbasa piwnaPN-A82007kg8008501650Szynka wieprzowaPN-A-82007kg450200650
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej , c) zdolności technicznej lub zawodowej . Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań wynikających z art. 108, 109 ustawy PZP – stanowiący Załącznik nr 3 i 5 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną